ประวัติสมาคม Association History

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Bicycle Association of ThailandUnder the Royal Patronage

ประวัติสมาคม

ในปี พ.ศ.2502 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร และได้มีการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจักรยานขึ้นในครั้งนี้ด้วย แต่การจัดการแข่งขันได้นั้น จำเป็นต้องมีองค์กรเกี่ยวกับกีฬานั้นๆ เป็นผู้ดำเนินจัดการแข่งขัน รวมทั้งองค์การนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของสหพันธ์จักรยานแห่งนานาชาติ (UCI = Union Cycliste Internationale) จึงจำเป็นต้องก่อตั้งเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน นอกจากจักรยานแล้ว ยังมีกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาว่ายน้ำ ที่ไม่มีองค์กรที่จะรองรับ ด้วยเหตุผลนี้จึงมีบุคคล 3 คน ที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งพร้อมกันทั้ง 3 ชนิดกีฬา 

1. นายเฉลิม บุญยะสุนทร หัวหน้าแผนกกีฬาประชาชน กรมพลศึกษา ดูแลกีฬาวอลเลย์บอล 
2. น.อ.ลัทธิ ติมิศานนท์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ดูแลกีฬาว่ายน้ำ 
3. นายเสรี ไตรรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูแลกีฬาจักรยาน 

ซึ่งทั้งสามคนนี้ ต่างเป็นกรรมการบริหารของทั้งสามสมาคม

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

หลังจากที่ผู้ดำเนินการก่อตั้งสมาคมได้ร่างข้อบังคับของสมาคมแล้ว ก็ได้รวบรวมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดแรก ซึ่งได้แก่ 

1. พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ นายกสมาคม 
2. นายวิลาศ บุญนาค อุปนายกสมาคม 
3. นายประวัติ สุขุม กรรมการสมาคม 
4. นายโตสิต สีบุญเรือง กรรมการสมาคม 
5. นายไฉน สัมพันธารักษ์ กรรมการสมาคม 
6. นายอาณัติ บุญนาค กรรมการสมาคม 
7. นายไพศาล นันทาวิวัฒน์ กรรมการสมาคม 
8. นายเฉลิม บุญสุนทร กรรมการสมาคม 
9. นาวาเอก ลัทธิ ตมิศานนท์ กรรมการสมาคม 
10. นายเสรี ไตรรัตน์ กรรมการสมาคม

 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคม จะมีวาระในการบริหารงานคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่ นายกสมาคมจักรยานฯ ได้รับการเลือกตั้ง ดำเนินการบริหารงานและสร้างผลงานได้อย่างงดงาม ในการแข่งขันรายการต่างๆ หลายรายการ เช่นการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 4 จากนั้น พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ยมนาค นายกสมาคมฯ ได้ทำหนังสือทูลราชเลขาธิการ ได้โปรดนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสมาคมจักรยานสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2505 และได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2506 ความว่า ทรงรับสมาคมจักรยานฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมจักรยานฯ มีมติ ให้ถือว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นวันก่อตั้งสมาคมจักรยานฯ และนับตั้งแต่ พ.ศ.2502 จนถึงปัจจุบัน ได้มีนายกสมาคมเข้ามาบริหารรวมทั้งสิ้น 6 ท่านด้วยกันคือ

นายกสมาคมเข้ามาบริหารรวมทั้งสิ้น 6 ท่านด้วยกันคือ

พ.ศ.2529 - 2531 นายพรเสก
นายวีรศิลป์
กาญจนจารี
คุณารักษ์
นายกสมาคม
เลขาธิการสมาคม
พ.ศ.2529 - 2531 นายพรเสก
นายวีรศิลป์
กาญจนจารี
คุณารักษ์
นายกสมาคม
เลขาธิการสมาคม
พ.ศ.2529 - 2531 นายพรเสก
นายวีรศิลป์
กาญจนจารี
คุณารักษ์
นายกสมาคม
เลขาธิการสมาคม
พ.ศ.2529 - 2531 นายพรเสก
นายวีรศิลป์
กาญจนจารี
คุณารักษ์
นายกสมาคม
เลขาธิการสมาคม

 

ประวัติสมาคม

ในปี พ.ศ.2502 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร และได้มีการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจักรยานขึ้นในครั้งนี้ด้วย แต่การจัดการแข่งขันได้นั้น จำเป็นต้องมีองค์กรเกี่ยวกับกีฬานั้นๆ เป็นผู้ดำเนินจัดการแข่งขัน รวมทั้งองค์การนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของสหพันธ์จักรยานแห่งนานาชาติ (UCI = Union Cycliste Internationale) จึงจำเป็นต้องก่อตั้งเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน นอกจากจักรยานแล้ว ยังมีกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาว่ายน้ำ ที่ไม่มีองค์กรที่จะรองรับ ด้วยเหตุผลนี้จึงมีบุคคล 3 คน ที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งพร้อมกันทั้ง 3 ชนิดกีฬา 

1. นายเฉลิม บุญยะสุนทร หัวหน้าแผนกกีฬาประชาชน กรมพลศึกษา ดูแลกีฬาวอลเลย์บอล 
2. น.อ.ลัทธิ ติมิศานนท์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ดูแลกีฬาว่ายน้ำ 
3. นายเสรี ไตรรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูแลกีฬาจักรยาน 

ซึ่งทั้งสามคนนี้ ต่างเป็นกรรมการบริหารของทั้งสามสมาคม

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

หลังจากที่ผู้ดำเนินการก่อตั้งสมาคมได้ร่างข้อบังคับของสมาคมแล้ว ก็ได้รวบรวมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดแรก ซึ่งได้แก่ 

1. พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ นายกสมาคม 
2. นายวิลาศ บุญนาค อุปนายกสมาคม 
3. นายประวัติ สุขุม กรรมการสมาคม 
4. นายโตสิต สีบุญเรือง กรรมการสมาคม 
5. นายไฉน สัมพันธารักษ์ กรรมการสมาคม 
6. นายอาณัติ บุญนาค กรรมการสมาคม 
7. นายไพศาล นันทาวิวัฒน์ กรรมการสมาคม 
8. นายเฉลิม บุญสุนทร กรรมการสมาคม 
9. นาวาเอก ลัทธิ ตมิศานนท์ กรรมการสมาคม 
10. นายเสรี ไตรรัตน์ กรรมการสมาคม

 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคม จะมีวาระในการบริหารงานคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่ นายกสมาคมจักรยานฯ ได้รับการเลือกตั้ง ดำเนินการบริหารงานและสร้างผลงานได้อย่างงดงาม ในการแข่งขันรายการต่างๆ หลายรายการ เช่นการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 4 จากนั้น พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ยมนาค นายกสมาคมฯ ได้ทำหนังสือทูลราชเลขาธิการ ได้โปรดนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสมาคมจักรยานสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2505 และได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2506 ความว่า ทรงรับสมาคมจักรยานฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมจักรยานฯ มีมติ ให้ถือว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นวันก่อตั้งสมาคมจักรยานฯ และนับตั้งแต่ พ.ศ.2502 จนถึงปัจจุบัน ได้มีนายกสมาคมเข้ามาบริหารรวมทั้งสิ้น 6 ท่านด้วยกันคือ

นายกสมาคมเข้ามาบริหารรวมทั้งสิ้น 6 ท่านด้วยกันคือ

พ.ศ.2529 - 2531 นายพรเสก
นายวีรศิลป์
กาญจนจารี
คุณารักษ์
นายกสมาคม
เลขาธิการสมาคม
พ.ศ.2529 - 2531 นายพรเสก
นายวีรศิลป์
กาญจนจารี
คุณารักษ์
นายกสมาคม
เลขาธิการสมาคม
พ.ศ.2529 - 2531 นายพรเสก
นายวีรศิลป์
กาญจนจารี
คุณารักษ์
นายกสมาคม
เลขาธิการสมาคม
พ.ศ.2529 - 2531 นายพรเสก
นายวีรศิลป์
กาญจนจารี
คุณารักษ์
นายกสมาคม
เลขาธิการสมาคม