ตรวจสอบรายชื่อสมัครแล้ว : 271 คน

# วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ทีม ประเภท ประเภทย่อย รุ่น
1 2019-01-16 EVENTT-1547652407 นงลักษณ์ สิริพงศ์พัชร ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
2 2019-01-09 EVENTT-1547012291 ติณพัตน์ เมืองเดช K Cycling Club ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
3 2019-01-09 EVENTT-1547024498 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodland cycling ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
4 2019-01-10 EVENTT-1547095570 ไพศาล สุขศิริ Kom-kom ( คมคม) ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
5 2019-01-10 EVENTT-1547099895 อารีรัตน์ สุขศิริ Komkom(คมคม) ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
6 2019-01-10 EVENTT-1547109665 เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร The Fry Group UNFOUND.CC ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
7 2019-01-10 EVENTT-1547113544 ปวีณา กลิ่นรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
8 2019-01-11 EVENTT-1547178081 นัฏฐชัย มาลัยทอง Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
9 2019-01-11 EVENTT-1547178638 ชัยวัฒน์ หิรัญรัตน์ Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
10 2019-01-11 EVENTT-1547179680 ธิติบดี แสงศิริบังอร Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
11 2019-01-11 EVENTT-1547180230 บุญนำ แต้บ้วนฮวด Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
12 2019-01-11 EVENTT-1547181053 ฐิติพงศ์ ดาวพิเศษ Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
13 2019-01-12 EVENTT-1547268061 กฤษณะ ช่างปัด Krich Merida Thailand Army ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
14 2019-01-12 EVENTT-1547268632 เกื้อกูล ไชยวงค์ Krich Merida Thailand Army ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
15 2019-01-12 EVENTT-1547269034 กฤษณะ แก้วจันทร์ Krich Merida Thailand Army ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
16 2019-01-12 EVENTT-1547276310 จักรกริช ดวงพุฒ อยู่ดีไซเคิลฮันเดรดพลัส ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
17 2019-01-12 EVENTT-1547288472 วิชฐ์ศรุต ภักดีเลิศวณิช ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
18 2019-01-14 EVENTT-1547430121 พงษ์พันธ์ เฟื่องอักษร บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
19 2019-01-14 EVENTT-1547436468 ศักดิเกติ์ ปีเตอร์ซัน CPS Alpha ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
20 2019-01-14 EVENTT-1547436692 วุฒิชัย กิตติพัฒนะชัย CPS Alpha ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
21 2019-01-14 EVENTT-1547436839 นราพงษ์ วงค์วิเศษ CPS Alpha ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
22 2019-01-14 EVENTT-1547441269 ณัฏฐา คล่องแคล่ว ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
23 2019-01-14 EVENTT-1547444434 ชายฉัตร อินภิรมย์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
24 2019-01-14 EVENTT-1547446896 กฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ Cycling speed way ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
25 2019-01-14 EVENTT-1547446857 กันตภณ คุณคุ้มภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์เยอรมันออโต้ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
26 2019-01-14 EVENTT-1547447191 พรมนัส วัฒนปรีดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
27 2019-01-14 EVENTT-1547447394 กลวัชร แก้วสืบ Cycling speed way ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
28 2019-01-14 EVENTT-1547447460 จิดาภา แก้วมุกดา RTPC ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
29 2019-01-14 EVENTT-1547447847 กันต์กวี วางจิต Cycling speed way ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
30 2019-01-14 EVENTT-1547447922 ยุทธภูมิ อคุสุวรรณ การบินไทย ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
31 2019-01-14 EVENTT-1547449095 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
32 2019-01-14 EVENTT-1547449376 อริญชัย ใสสม Cycling speed way ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
33 2019-01-14 EVENTT-1547449607 อภิสิทธิ์ ช้างหิน Cycling speed way ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
34 2019-01-14 EVENTT-1547449949 ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
35 2019-01-14 EVENTT-1547450690 ชีวิน ศิริศักดิ์ การบินไทย ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
36 2019-01-14 EVENTT-1547450722 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GoGi ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
37 2019-01-14 EVENTT-1547454673 พิเชษฐ์ พึ่งแรง Nich - 100 Plus Cycling Team ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
38 2019-01-14 EVENTT-1547454719 วิสุทธิ์ กสิยะพัท VELODROME ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
39 2019-01-14 EVENTT-1547455259 ณัฐชนน พิมพา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์ เยอรมันออโต้ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
40 2019-01-14 EVENTT-1547459805 Tanaphon Seanumnuyphon Roojai.com ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
41 2019-01-14 EVENTT-1547460394 Chaloemphon Klahan Roojai.com ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
42 2019-01-14 EVENTT-1547461594 Puridet Inthapiw Roojai.com ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
43 2019-01-14 EVENTT-1547462656 ชินวุฒิ ยงยืน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
44 2019-01-14 EVENTT-1547463063 วีรวิชญ์ อุตศิลปศักดิ์ TRIPLE-S ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
45 2019-01-14 EVENTT-1547463945 วันกวี เพชรชำนาญ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
46 2019-01-14 EVENTT-1547465332 ภูมิ สุนทรพงษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
47 2019-01-14 EVENTT-1547465494 ภาคย์ สุนทรพงษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
48 2019-01-14 EVENTT-1547466077 เพชร สุนทรพงษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
49 2019-01-14 EVENTT-1547466646 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
50 2019-01-14 EVENTT-1547469584 เฉลิมชนม์ ไฝปัน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
51 2019-01-14 EVENTT-1547469758 พุทธิพงษ์ บัวพงษ์ชน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
52 2019-01-14 EVENTT-1547469781 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ WTT ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
53 2019-01-14 EVENTT-1547469859 เเว่นเเเก้ว น้ำคำ เทศบาลทองผาภูมิ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
54 2019-01-14 EVENTT-1547470235 พงสวัสดิ์ กลิ่นหอม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
55 2019-01-14 EVENTT-1547470745 พงสวัสดิ์ กลิ่นหอม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
56 2019-01-14 EVENTT-1547470907 พัทธดลย์ นาคมณี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
57 2019-01-14 EVENTT-1547470946 โรจนชัย พูลสุด ้เทศบาลทองผาภูมิ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
58 2019-01-14 EVENTT-1547471256 อิสริยา ชั้นผั้น ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
59 2019-01-14 EVENTT-1547471541 สุทธิวิชญ์ สิทธิ บุญญะโรจน์ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
60 2019-01-14 EVENTT-1547471768 วรวุฒิ วังวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
61 2019-01-14 EVENTT-1547473256 อนันต์​สิทธิ์​ ยามี Lenso​Cycling​ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
62 2019-01-14 EVENTT-1547473461 ร.ต.ต.พิษณุ ฉันฉายา จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
63 2019-01-14 EVENTT-1547473691 อารฟีร เจ๊ะแล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
64 2019-01-14 EVENTT-1547473812 รักษ์​ชนม์​ คอยชื่น Lenso cycling​ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
65 2019-01-14 EVENTT-1547473879 ภานุวัฒน์ เกวียนคำ Cycling speed way ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
66 2019-01-14 EVENTT-1547475464 ก้องภพ ทิมาไชย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
67 2019-01-14 EVENTT-1547475539 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
68 2019-01-14 EVENTT-1547476013 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GoGi ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
69 2019-01-14 EVENTT-1547476404 ปานชนก คำสอ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
70 2019-01-14 EVENTT-1547477976 อุกฤษฏ์ โนใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
71 2019-01-14 EVENTT-1547478425 ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
72 2019-01-14 EVENTT-1547481552 กัญญารัตน์ เกษทองหลาง ฟิซเซอรแมนเฟรนด์ พระราม3 ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
73 2019-01-14 EVENTT-1547481880 จารุวัตร จองสิทธิ์ ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
74 2019-01-15 EVENTT-1547485453 ส.ต.ท.สาธิต เศรษฐ์ชัยยันต์ จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOG ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
75 2019-01-15 EVENTT-1547486929 ศิริพงษ์ วงศ์โสภา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
76 2019-01-15 EVENTT-1547514173 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
77 2019-01-15 EVENTT-1547514928 บุญฤทธิ์ เมฆา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติสิงห์เยอรมันออโต้ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
78 2019-01-15 EVENTT-1547518450 พรชัย โตกระโทก การบินไทย ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
79 2019-01-15 EVENTT-1547519072 ฐิตินันท์ ทองอยู่ สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
80 2019-01-15 EVENTT-1547519946 อนุพงค์ บุญเกิด สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
81 2019-01-15 EVENTT-1547520208 สุรเดช หัตถึ สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
82 2019-01-15 EVENTT-1547520410 ณัฏฐวัจน์ อะไชยยัง สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
83 2019-01-15 EVENTT-1547521193 ปริตต์ จันทร RTPC ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
84 2019-01-15 EVENTT-1547522900 กิตติศักดิ์ ปืนกระโทก โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
85 2019-01-15 EVENTT-1547523520 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ SINGHA-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
86 2019-01-15 EVENTT-1547524402 สโรชา กมลคร Fisherman’s friend Rama3 ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
87 2019-01-15 EVENTT-1547524995 ภานุพงค์ ฟันเฟือง สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
88 2019-01-15 EVENTT-1547526096 จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
89 2019-01-15 EVENTT-1547525798 ธีรภัทร์ ปีบกระโทก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
90 2019-01-15 EVENTT-1547526192 มลตรี ธีระทีป สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
91 2019-01-15 EVENTT-1547526608 ณัฐภัทร ธีระทีป สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
92 2019-01-15 EVENTT-1547526721 พุทธิพงศ์ อบอุ่น สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
93 2019-01-15 EVENTT-1547527036 ธนวรรธ อุไรกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
94 2019-01-15 EVENTT-1547527362 ปิยะธิดา ทิศจะนทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
95 2019-01-15 EVENTT-1547528905 วิฑูล ตลอดไธสง Flying Sharks ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
96 2019-01-15 EVENTT-1547529847 จุฑาธิป มณีพันธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
97 2019-01-15 EVENTT-1547530234 กฤตพัฒน์ หนูพันธ์ สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Timetrial รุ่นทั่วไปชาย
98 2019-01-15 EVENTT-1547530283 ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก x จัดว่าเด็ด ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
99 2019-01-15 EVENTT-1547532082 กฤตภาส สวัสดิภาพ สิงห์ไบค์เน็ต ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
100 2019-01-15 EVENTT-1547532829 ณัฐกานต์ แก่นกระโทก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
101 2019-01-15 EVENTT-1547533767 วิไลวรรณ กุลภา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
102 2019-01-15 EVENTT-1547533768 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
103 2019-01-15 EVENTT-1547534191 สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
104 2019-01-15 EVENTT-1547534895 คณิน สุริยะ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
105 2019-01-15 EVENTT-1547536115 ธนชาต ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
106 2019-01-15 EVENTT-1547541480 ศิวัฒ จงจรูญรังสรรค์ ตำรวจ ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
107 2019-01-15 EVENTT-1547541624 ชาครีย์ ครุฑางคะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
108 2019-01-15 EVENTT-1547541729 สราวุฒิ สิริรณชัย LH-Lienghuag ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
109 2019-01-15 EVENTT-1547542980 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
110 2019-01-15 EVENTT-1547543063 คมสัน แย้มสกุลณา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
111 2019-01-15 EVENTT-1547544015 ศุภโชค สุขสำราญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
112 2019-01-15 EVENTT-1547544862 จิรันดน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
113 2019-01-15 EVENTT-1547545115 วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
114 2019-01-15 EVENTT-1547545333 กฤตเมธ ผลเงาะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
115 2019-01-15 EVENTT-1547545561 ธนพร โกมล โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
116 2019-01-15 EVENTT-1547545747 พรทิพย์ ปัจจนา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
117 2019-01-15 EVENTT-1547549647 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติSINGHA-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
118 2019-01-15 EVENTT-1547551967 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
119 2019-01-15 EVENTT-1547553015 ศิรวทย์ ศรีนวล โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
120 2019-01-15 EVENTT-1547553662 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
121 2019-01-15 EVENTT-1547554313 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
122 2019-01-15 EVENTT-1547554933 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
123 2019-01-15 EVENTT-1547555555 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
124 2019-01-15 EVENTT-1547557251 กิตติพงค์ วงค์อ่อน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
125 2019-01-15 EVENTT-1547557126 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
126 2019-01-15 EVENTT-1547557529 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
127 2019-01-15 EVENTT-1547559079 สุพิชชา วรวงค์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนหญิง
128 2019-01-15 EVENTT-1547559472 ภราดร สุระมณี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่นเยาวชนชาย
129 2019-01-15 EVENTT-1547563140 ประจักร สุวรรณา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
130 2019-01-15 EVENTT-1547563433 พูนศิริ ศิริมงคล พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
131 2019-01-15 EVENTT-1547563744 ปราชญ์ เดชะ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
132 2019-01-15 EVENTT-1547564164 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
133 2019-01-15 EVENTT-1547564416 ยลธนันท์ พลกล้า พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
134 2019-01-15 EVENTT-1547564626 นัฐนันท์ นนทะแก้ว พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
135 2019-01-15 EVENTT-1547564964 พงษ์สิน พลกล้า พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
136 2019-01-15 EVENTT-1547565282 นันทกร นนทะเเก้ว พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
137 2019-01-15 EVENTT-1547567449 ภานุพงษ์ สาสะกุล Hoangtebike ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
138 2019-01-15 EVENTT-1547569649 Nattakrit Thewphaingarm Woodland Cycling ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
139 2019-01-16 EVENTT-1547571797 อันนา เดชะพันธ์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
140 2019-01-16 EVENTT-1547572294 ธารทอง วงษ์ใหญ่ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
141 2019-01-16 EVENTT-1547573042 พรชัย ดวงสมคิด ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
142 2019-01-16 EVENTT-1547573594 ณัฐชวงศ์ หลาบงาม พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
143 2019-01-16 EVENTT-1547574223 ต้อยติ่ง พูนเกตุ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
144 2019-01-16 EVENTT-1547575097 วริศ ระวินหรรษ์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
145 2019-01-16 EVENTT-1547605637 เชษฐา ทวีศรี ลานคนเมือง ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
146 2019-01-16 EVENTT-1547607069 รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ลานคนเมีอง ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
147 2019-01-16 EVENTT-1547612452 วัชรพงษ์ รักเจริญ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
148 2019-01-16 EVENTT-1547612520 กิตติภณ พลศักดิ์ รรอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา ประเภทถนน Timetrial รุ่นยุวชนชาย
149 2019-01-16 EVENTT-1547612824 ภูริช รอดวิลัย ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม TEAM BIKE ทหารอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
150 2019-01-16 EVENTT-1547613468 ตุลธร โสสลาม ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม TEAM BIKE ทหารอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
151 2019-01-16 EVENTT-1547613959 ธีรธร ใจบุญธรรม ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม TEAM BIKE ทหารอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
152 2019-01-16 EVENTT-1547619522 ภุชงศ์ ซ้ายอุดมศิลป์ จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
153 2019-01-16 EVENTT-1547622383 ภัทระ ปัสสา ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
154 2019-01-16 EVENTT-1547623342 ณัฐพล จำชาติ PJD. PUMBIKE LOPBURI ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
155 2019-01-16 EVENTT-1547626928 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
156 2019-01-16 EVENTT-1547627093 วรุตม์ แปะกระโทก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
157 2019-01-16 EVENTT-1547627228 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
158 2019-01-16 EVENTT-1547627353 กิตติเดช ไชยมุสิก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
159 2019-01-16 EVENTT-1547627439 เฉลิมชัย บางศิริ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
160 2019-01-16 EVENTT-1547627540 วิริยะ ยะป๋า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
161 2019-01-16 EVENTT-1547627644 ภูผา ดวงแก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
162 2019-01-16 EVENTT-1547627719 จักรี ราชคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
163 2019-01-16 EVENTT-1547627814 จิณณวัตร บำรุงพงศ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
164 2019-01-16 EVENTT-1547627915 นภสร ปานะที สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
165 2019-01-16 EVENTT-1547629068 ทิฆัมพร บัวจีน - ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
166 2019-01-16 EVENTT-1547633574 ยุตินัย ติรกานันท์ Woodland cycling ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
167 2019-01-16 EVENTT-1547633817 แทนคุณ เถรว่อง Lomocycle chonburi ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
168 2019-01-16 EVENTT-1547633681 จิรกิตติ์ สุขีวัฒน์ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
169 2019-01-16 EVENTT-1547634188 ปวิณ รุจิเกียรติกำจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
170 2019-01-16 EVENTT-1547637027 อดุลวิทย์ โพธิ์แสงดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
171 2019-01-16 EVENTT-1547637606 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
172 2019-01-16 EVENTT-1547638004 ธนาวุฒิ สนิกวาที จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
173 2019-01-16 EVENTT-1547639634 ศักดิ์ชัย พอดีงาน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
174 2019-01-16 EVENTT-1547640638 วินัย เจริญช่าง SKD BIKE TEAM ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
175 2019-01-16 EVENTT-1547642714 เสฏฐศิษฏ์ บุญศรี HatyaiCycleZone ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
176 2019-01-16 EVENTT-1547643574 ศิวัฒ จงจรูญรังสรรค์ จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
177 2019-01-16 EVENTT-1547644681 วิชาญ เดชอุดมชัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
178 2019-01-16 EVENTT-1547646652 ภราดร สุระมณี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
179 2019-01-16 EVENTT-1547646939 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
180 2019-01-16 EVENTT-1547648344 ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
181 2019-01-16 EVENTT-1547648554 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
182 2019-01-16 EVENTT-1547648732 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
183 2019-01-16 EVENTT-1547648952 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
184 2019-01-16 EVENTT-1547649230 ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
185 2019-01-16 EVENTT-1547649294 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
186 2019-01-16 EVENTT-1547649451 ธรรญชนก อยู่สถิตย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
187 2019-01-16 EVENTT-1547649626 ทักษ์ แก้วน้อย ออมสิน ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
188 2019-01-16 EVENTT-1547649938 พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
189 2019-01-16 EVENTT-1547649964 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ออมสิน ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
190 2019-01-16 EVENTT-1547650109 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ออมสิน ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
191 2019-01-16 EVENTT-1547650295 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
192 2019-01-16 EVENTT-1547650400 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
193 2019-01-16 EVENTT-1547650714 พลวัต เเซ่เฮ้อ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
194 2019-01-16 EVENTT-1547650539 วิทวัส ชูวัฒนกุล น่าสนรีสอร์ท - ทริปเปิ้ลเอส ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
195 2019-01-16 EVENTT-1547650830 เจษฎา จันทร์เหลือง จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
196 2019-01-16 EVENTT-1547650872 ธัชธรรม เลิศมงคลธรรม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
197 2019-01-16 EVENTT-1547651027 ฐิติพงษ์ สลีอ่อน Pumbike ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
198 2019-01-16 EVENTT-1547651168 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
199 2019-01-16 EVENTT-1547651250 พีระพล ชาวเชียงขวาง จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
200 2019-01-16 EVENTT-1547651280 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
201 2019-01-16 EVENTT-1547651400 จีรวรรษ ใจกันทา ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
202 2019-01-16 EVENTT-1547651534 อภิสิทธิ์ เจริญกิจ จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
203 2019-01-16 EVENTT-1547651547 เจตจำนงค์ เเซ่ตั้ง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
204 2019-01-16 EVENTT-1547651666 ธีรศักดิ์ ดวงสวัสดิ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
205 2019-01-16 EVENTT-1547651812 ณัฐวัฒน์ ศุภชีวะกุล จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
206 2019-01-16 EVENTT-1547651817 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
207 2019-01-16 EVENTT-1547651907 พรรณธิวา ชนะภักดิ์ หนองคาย ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
208 2019-01-16 EVENTT-1547652056 อธิชนัน กล้าหาญ จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
209 2019-01-16 EVENTT-1547652354 ชนิภรณ์ บัตริยะ จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
210 2019-01-16 EVENTT-1547652586 จิรพงศ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
211 2019-01-16 EVENTT-1547652792 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
212 2019-01-16 EVENTT-1547653162 พิทวัส สีสานอก จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
213 2019-01-16 EVENTT-1547653435 ธณษภณ สมนึก จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
214 2019-01-16 EVENTT-1547653848 อนุชิต หน่วยฝาย จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
215 2019-01-16 EVENTT-1547654038 รังสิมันตุ์ ฮังการ์ด จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
216 2019-01-16 EVENTT-1547654243 อาแว อาแซบากา จักรยานกองทัพอากาศ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
217 2019-01-16 EVENTT-1547655022 ธีรชัย บุญขยาย พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
218 2019-01-16 EVENTT-1547655254 วรานนท์ สอนศรี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
219 2019-01-16 EVENTT-1547655500 ธวัชชัย ศรีภักดี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
220 2019-01-16 EVENTT-1547656134 นิติพงศ์ ชอบทำกิจ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
221 2019-01-16 EVENTT-1547656259 นนทศักดิ์ อรรถธรรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารบก ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
222 2019-01-16 EVENTT-1547656413 อดิเทพ พรหมพิชัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
223 2019-01-16 EVENTT-1547656577 กิตติกร ธีรวัฒนสาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
224 2019-01-16 EVENTT-1547656673 สุรนาท คงสุข โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
225 2019-01-16 EVENTT-1547656771 ปัณณธร บุญพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
226 2019-01-16 EVENTT-1547656873 พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
227 2019-01-16 EVENTT-1547656965 วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
228 2019-01-16 EVENTT-1547657083 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
229 2019-01-16 EVENTT-1547657231 พีรวัฒน์ ชูถนอม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
230 2019-01-16 EVENTT-1547657344 กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
231 2019-01-16 EVENTT-1547657462 กฤตณัฐ แสงไกร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
232 2019-01-16 EVENTT-1547657615 ธีรภัทร์ สุวรรณโณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
233 2019-01-16 EVENTT-1547657731 คณิติน สังข์สนิท โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
234 2019-01-16 EVENTT-1547657833 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
235 2019-01-16 EVENTT-1547657932 เยาวเรศ จิตมาตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
236 2019-01-17 EVENTT-1547691762 ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง JPD.Pumbikelopburi ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
237 2019-01-17 EVENTT-1547692577 ทรัพย์ไพรวัลย์ พิมพ์แสง PJD.PUMBIKE LOPBURI ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
238 2019-01-17 EVENTT-1547693026 พลอยปภัส ศรีใสไพ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนหญิง
239 2019-01-17 EVENTT-1547695474 ณัฐวุฒิ ชูจิตร์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
240 2019-01-17 EVENTT-1547695803 รัชชานนท์ วัฒนขจร พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
241 2019-01-17 EVENTT-1547696250 ธัชอธิ ธนธีรร์กุล พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
242 2019-01-17 EVENTT-1547698308 วีรวิชญ์ แพ่งนุเคราะห์ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
243 2019-01-17 EVENTT-1547704244 ธนพงษ์ ธีระพัฒน์สกุล พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย ประเภทถนน Timetrial รุ่น Master
244 2019-01-17 EVENTT-1547706371 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี ไลฟ์แอนด์ลีฟวิ่ง ไบค์คลับ ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
245 2019-01-17 EVENTT-1547706514 ธนัญญา ใจช่วง ทีมจักรยานอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญ ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
246 2019-01-17 EVENTT-1547707435 สุรัตติยา บุบผา โรงเรียนอำนาเจริญพิทยาคม ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
247 2019-01-17 EVENTT-1547707736 พิชชากร ยิดนรดิน ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
248 2019-01-17 EVENTT-1547708655 ภูวดล โคตพรม ทีมอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
249 2019-01-17 EVENTT-1547709834 เชาวริน เกษมสิทธิโชค Singha dtk ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
250 2019-01-17 EVENTT-1547710913 รัฐพล พามโพธิ์ สมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
251 2019-01-17 EVENTT-1547711689 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี LifeandLivingBikeclub ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
252 2019-01-17 EVENTT-1547711832 วุฒิชัย ก้องอัมพร ราชนาวี ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
253 2019-01-17 EVENTT-1547711956 สันทวรักษ์ สนิทเปรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพ-ราชนาวี ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
254 2019-01-17 EVENTT-1547712181 พงศธร วรเนตร Royal Thai Navy Life and Living Bike Club ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
255 2019-01-17 EVENTT-1547712210 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ สมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
256 2019-01-17 EVENTT-1547712337 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
257 2019-01-17 EVENTT-1547712404 โอกาส บัวลอย ราชนาวี ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
258 2019-01-17 EVENTT-1547712539 พงศธร เชนยะวนิช สมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
259 2019-01-17 EVENTT-1547712765 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ สมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทถนน Criterium รุ่นยุวชนชาย
260 2019-01-17 EVENTT-1547713879 พงษ์พันธ์ โคตรสิงห์ ราชนาวี ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
261 2019-01-17 EVENTT-1547716738 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี life and living bike club redbaron ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
262 2019-01-17 EVENTT-1547718353 ศรายุทธ ปันตัน ราชนาวี life and living bike club ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
263 2019-01-17 EVENTT-1547722165 กัญจพัฒน์ ปรีชาวีรกุล Granthorton Bikezone ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
264 2019-01-17 EVENTT-1547722426 วณวัฒน์ คล้ายทอง Granthonton-bikezone ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
265 2019-01-17 EVENTT-1547723198 วราภรณ์ วายุภาพ PCS. Cannondale Cycling Team ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปหญิง
266 2019-01-17 EVENTT-1547726879 สุริยา สังขบูรณ์ Krich Merida Thailand Army ประเภทถนน Criterium รุ่น Master
267 2019-01-17 EVENTT-1547735797 ศักย์ศรณ์ จำนงค์ศรี Storywheel Cycling Team ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
268 2019-01-17 EVENTT-1547735755 เจตนิพัทธ์ ซาวคำเขต ราชนาวี ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
269 2019-01-17 EVENTT-1547736698 ณัฐภูมิ ขวัญทอง มีแสงไบค์ ประเภทถนน Criterium รุ่นเยาวชนชาย
270 2019-01-10 EVENTT-1547102210 Ariya Phounsavath Red Baron Cycling ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
271 2019-01-14 EVENTT-1547447524 Evgenii Kudriavtsev Woodland Cycling ประเภทถนน Criterium รุ่นทั่วไปชาย
#