ตรวจสอบรายชื่อสมัครแล้ว : 275 คน

# วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม
1 25/08/2019 EVENTT-1566713843 ศิริพร ศิลาชัย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
2 25/08/2019 EVENTT-1566713964 ศิริพร ศิลาชัย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
3 25/08/2019 EVENTT-1566715301 บุษยมาส กองแก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
4 25/08/2019 EVENTT-1566715819 ชาญชัย คูณทรัพย์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
5 25/08/2019 EVENTT-1566715879 ชาญชัย คูณทรัพย์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
6 25/08/2019 EVENTT-1566716032 ธีรชาติ บุญหวาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
7 25/08/2019 EVENTT-1566716075 ธีรชาติ บุญหวาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
8 29/08/2019 EVENTT-1567089505 ฐิติรัตน์ กิ่งทอง โรงเรียนกีฬาจังหวีดอุบลราชธานี เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
9 29/08/2019 EVENTT-1567089505 ชลธิดา ปทุมวัน โรงเรียนกีฬาจังหวีดอุบลราชธานี เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
10 29/08/2019 EVENTT-1567090146 นันทนา ปาระเคน โรงเรียนกีฬาจังหวีดอุบลราชธานี เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
11 29/08/2019 EVENTT-1567090146 นัฐภรณ์ จันดาท้าย โรงเรียนกีฬาจังหวีดอุบลราชธานี เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
12 30/08/2019 EVENTT-1567102493 กฤษฎา ช่างปัด จักรยานกองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
13 30/08/2019 EVENTT-1567102493 พีรพัฒน์ เกิดชุ่ม จักรยานกองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
14 30/08/2019 EVENTT-1567102493 ภูริเดช พ่อค้า จักรยานกองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
15 30/08/2019 EVENTT-1567102493 สราวุฒิ ศุภรทวี กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
16 30/08/2019 EVENTT-1567102493 วรากร ผอบแก้ว กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
17 30/08/2019 EVENTT-1567102493 ชลชัย ใจสว่าง กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
18 30/08/2019 EVENTT-1567102493 ศิวดล คำดีวงค์ กองทัพบกB สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
19 30/08/2019 EVENTT-1567102493 เกื้อกูล ไชยวงค์ กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
20 30/08/2019 EVENTT-1567102493 ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
21 30/08/2019 EVENTT-1567102493 วรุตม์ แปะกระโทก กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
22 30/08/2019 EVENTT-1567102493 สราวุฒิ สิริรณชัย กองทัพบก สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
23 30/08/2019 EVENTT-1567102493 จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
24 30/08/2019 EVENTT-1567102493 เชตวัน สามงามมา กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
25 30/08/2019 EVENTT-1567102493 ปัญญาพล ศรกล้า กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
26 30/08/2019 EVENTT-1567102493 อนุรักษ์ เพชรรี่ กองทัพบกB ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
27 30/08/2019 EVENTT-1567102493 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ กองทัพบกB ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
28 30/08/2019 EVENTT-1567102493 ภัทรพล คชฤกษ์ กองทัพบก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
29 30/08/2019 EVENTT-1567102493 ทศพล เจริญพรหม กองทัพบกB สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
30 02/09/2019 EVENTT-1567388019 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ สมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
31 02/09/2019 EVENTT-1567395446 เขมินทร ทองคล้าย Hero bike ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
32 02/09/2019 EVENTT-1567397324 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
33 02/09/2019 EVENTT-1567397902 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
34 02/09/2019 EVENTT-1567402585 สุรนาท คงสุข โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
35 02/09/2019 EVENTT-1567402849 ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
36 02/09/2019 EVENTT-1567403111 พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
37 02/09/2019 EVENTT-1567403282 กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
38 02/09/2019 EVENTT-1567403410 พีรวัฒน์ ชูถนอม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
39 02/09/2019 EVENTT-1567403609 อดิเทพ พรหมพิชัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
40 02/09/2019 EVENTT-1567403757 นนทศักดิ์ อรรถธรรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
41 02/09/2019 EVENTT-1567403909 ประเสริฐ เฮ่อทรงสิริ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
42 02/09/2019 EVENTT-1567404108 กิตติกร ธีรวัฒนสาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
43 02/09/2019 EVENTT-1567404250 วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
44 02/09/2019 EVENTT-1567404363 ปัณณธร บุญพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
45 02/09/2019 EVENTT-1567404503 กฤตณัฐ แสงไกร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
46 02/09/2019 EVENTT-1567404726 ณัฐสดา คุปต์กาญจนากุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
47 02/09/2019 EVENTT-1567404919 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
48 02/09/2019 EVENTT-1567404996 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ SINGHA-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
49 02/09/2019 EVENTT-1567404996 สาธิต เศรษฐ์ชัยยันต์ จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOG พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
50 02/09/2019 EVENTT-1567404996 เฉลิมชนม์ ไฝปัน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
51 02/09/2019 EVENTT-1567404996 ศักดิ์ชัย พอดีงาน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) เมดิสัน: รุ่นทั่วไปชาย
52 02/09/2019 EVENTT-1567404996 ธนชาต ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
53 02/09/2019 EVENTT-1567404996 อดุลวิทย์ โพธิ์แสงดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
54 02/09/2019 EVENTT-1567404996 ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
55 02/09/2019 EVENTT-1567404996 อุกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
56 02/09/2019 EVENTT-1567404996 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
57 02/09/2019 EVENTT-1567404996 ชลันธร ทวีเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
58 02/09/2019 EVENTT-1567404996 วันกวี เพชรชำนาญ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
59 02/09/2019 EVENTT-1567405021 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
60 02/09/2019 EVENTT-1567405208 ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
61 02/09/2019 EVENTT-1567405379 ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
62 02/09/2019 EVENTT-1567405392 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ Singha-Gogi ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
63 02/09/2019 EVENTT-1567405392 สุธิมา โสภา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
64 02/09/2019 EVENTT-1567405822 ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
65 02/09/2019 EVENTT-1567406031 ธีรภัทร์ สุวรรณโณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
66 02/09/2019 EVENTT-1567406326 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
67 02/09/2019 EVENTT-1567406472 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
68 02/09/2019 EVENTT-1567406573 คณิติน สังข์สนิท โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
69 02/09/2019 EVENTT-1567406662 กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
70 02/09/2019 EVENTT-1567406729 อัษฎายุทธ โนใจ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
71 02/09/2019 EVENTT-1567407002 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
72 02/09/2019 EVENTT-1567407176 วณิชชา เทพบรรจง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
73 02/09/2019 EVENTT-1567407365 กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
74 02/09/2019 EVENTT-1567408336 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
75 02/09/2019 EVENTT-1567408336 สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติSingha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
76 02/09/2019 EVENTT-1567408336 ปริตต์ จันทร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
77 02/09/2019 EVENTT-1567408336 อารฟีร เจ๊ะแล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
78 02/09/2019 EVENTT-1567408336 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
79 02/09/2019 EVENTT-1567408336 ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
80 02/09/2019 EVENTT-1567408336 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
81 02/09/2019 EVENTT-1567408336 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
82 02/09/2019 EVENTT-1567408336 อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
83 02/09/2019 EVENTT-1567408336 กลวัชร แก้วสืบ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
84 02/09/2019 EVENTT-1567423266 เยาวเรศ จิตมาตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
85 02/09/2019 EVENTT-1567424313 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง
86 02/09/2019 EVENTT-1567424313 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
87 02/09/2019 EVENTT-1567424313 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
88 02/09/2019 EVENTT-1567424313 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
89 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
90 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
91 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
92 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
93 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
94 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
95 02/09/2019 EVENTT-1567424313 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
96 02/09/2019 EVENTT-1567424313 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
97 02/09/2019 EVENTT-1567424313 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
98 02/09/2019 EVENTT-1567424313 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
99 02/09/2019 EVENTT-1567424313 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
100 02/09/2019 EVENTT-1567424313 สิทธิศักดิ์ คงกรุด ธนาคารออมสิน ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
101 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
102 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
103 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
104 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
105 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
106 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
107 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
108 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
109 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
110 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ชญานนท์ เกิดศิริ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
111 02/09/2019 EVENTT-1567424313 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
112 02/09/2019 EVENTT-1567424313 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
113 02/09/2019 EVENTT-1567424313 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
114 02/09/2019 EVENTT-1567424313 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
115 02/09/2019 EVENTT-1567424313 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
116 02/09/2019 EVENTT-1567424313 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
117 02/09/2019 EVENTT-1567424313 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
118 02/09/2019 EVENTT-1567424313 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
119 02/09/2019 EVENTT-1567424313 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
120 02/09/2019 EVENTT-1567424313 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
121 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
122 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
123 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ญานชนะ ชมพูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
124 02/09/2019 EVENTT-1567424313 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
125 02/09/2019 EVENTT-1567424313 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
126 02/09/2019 EVENTT-1567424313 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
127 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
128 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
129 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
130 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
131 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เกรียงไกร กุลวิบูลย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
132 02/09/2019 EVENTT-1567424313 อภิวัฒน์ นาแสวง ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
133 02/09/2019 EVENTT-1567424313 เมธัส อินทร์จันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
134 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
135 02/09/2019 EVENTT-1567424313 ทักษ์ แก้วน้อย ธนาคารออมสิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
136 02/09/2019 EVENTT-1567424606 ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง
137 02/09/2019 EVENTT-1567424606 ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
138 02/09/2019 EVENTT-1567424606 ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
139 02/09/2019 EVENTT-1567424606 ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
140 02/09/2019 EVENTT-1567430852 ศราวุธ พรหมคำเเดดง ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
141 02/09/2019 EVENTT-1567430852 พัทธดลย์ นาคมณี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
142 02/09/2019 EVENTT-1567430852 สุทธิวิชญ์ สิทธิบุญญะโรจน์. ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
143 02/09/2019 EVENTT-1567430852 อิสริยา ชั้นผั้น ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
144 03/09/2019 EVENTT-1567486852 กมลทิพย์ ศรีสมบูรณ์ อีซูซุตังปักอุบล สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
145 03/09/2019 EVENTT-1567486852 อรรถพล หลุจันทร์ อีซูซุตังปักอุบล สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
146 03/09/2019 EVENTT-1567486852 เจษฎากรณ์ จันทะเวช อีซูซุตังปักอุบล สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
147 03/09/2019 EVENTT-1567486852 วัชรพงศ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
148 03/09/2019 EVENTT-1567486852 กิตติพงษ์ ศรีทอง ซานเปาโลหัวหิน สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
149 03/09/2019 EVENTT-1567486852 ณัฐกฤษฎิ์ จันทร์ประทัด ซานเปาโลหัวหิน ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
150 03/09/2019 EVENTT-1567486852 อนุสรณ์ บุราคร อีซูซุตังปักอุบล สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
151 03/09/2019 EVENTT-1567486852 รัฐพล พามโพธิ์ ซานโปโลหัวหิน พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
152 03/09/2019 EVENTT-1567486852 อัทสรณ์ พันธ์สอาด ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
153 03/09/2019 EVENTT-1567492928 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3 สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง
154 03/09/2019 EVENTT-1567495855 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
155 03/09/2019 EVENTT-1567495961 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง
156 03/09/2019 EVENTT-1567495961 ร.อ.หญิงจันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
157 03/09/2019 EVENTT-1567497158 พลศักดิ์ ธรรมสุวรรณ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
158 03/09/2019 EVENTT-1567497775 ณัฐศักดิ์ สุขเฉลิมศรี โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​สุพรรณบุรี​สมาคม​กีฬา​แห่ง​จ ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
159 03/09/2019 EVENTT-1567499613 เเว่นเเก้ว น้ำคำ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
160 03/09/2019 EVENTT-1567502241 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
161 03/09/2019 EVENTT-1567502734 มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
162 03/09/2019 EVENTT-1567502859 ธนวรรธ อุไรกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
163 03/09/2019 EVENTT-1567504400 นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส สปรินท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
164 03/09/2019 EVENTT-1567511156 กฤตกรณ์ คชนิล ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก คีริน: รุ่นทั่วไปชาย
165 03/09/2019 EVENTT-1567511156 กฤตกรณ์ คชนิล ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย
166 03/09/2019 EVENTT-1567511156 กฤตกรณ์ คชนิล ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย
167 03/09/2019 EVENTT-1567511156 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ออมสิน ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
168 03/09/2019 EVENTT-1567511156 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ออมสิน เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
169 03/09/2019 EVENTT-1567511156 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ออมสิน สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
170 03/09/2019 EVENTT-1567511156 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ออมสิน สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
171 03/09/2019 EVENTT-1567511156 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ออมสิน พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
172 03/09/2019 EVENTT-1567511156 กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ออมสิน คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
173 03/09/2019 EVENTT-1567516444 กิตติศักดิ์ บัวทอง FISHERMAN'S FRIEND SURA เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
174 03/09/2019 EVENTT-1567516469 พงศธร เชนยะวนิช Hero bike เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
175 03/09/2019 EVENTT-1567519022 มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ Fisherman’s friend surat Thani ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
176 03/09/2019 EVENTT-1567520099 จิดาภา แก้วมุกดา สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
177 03/09/2019 EVENTT-1567521867 ธีรชัย บุญขยาย พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
178 03/09/2019 EVENTT-1567522057 วรานนท์ สอนศรี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
179 03/09/2019 EVENTT-1567522218 ธวัชชัย ศรีภักดี พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
180 03/09/2019 EVENTT-1567522552 พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
181 03/09/2019 EVENTT-1567522621 วาทินี ลือขจร พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กก.ตชด.32 สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง
182 03/09/2019 EVENTT-1567523072 ต้อยติ่ง พูนเกตุ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
183 03/09/2019 EVENTT-1567523248 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
184 03/09/2019 EVENTT-1567523248 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง-ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
185 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
186 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
187 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
188 03/09/2019 EVENTT-1567523248 ธีรภัทร คำหอม โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
189 03/09/2019 EVENTT-1567523248 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
190 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
191 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาลำปาง เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
192 03/09/2019 EVENTT-1567523248 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
193 03/09/2019 EVENTT-1567523248 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง-ราชนาวี สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
194 03/09/2019 EVENTT-1567523248 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง-ราชนาวี สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
195 03/09/2019 EVENTT-1567523248 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
196 03/09/2019 EVENTT-1567523248 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง-ราชนาวี สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
197 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
198 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กลัยาภรณ์ อรุณรัมย์ โรงเรียนกีฬาลำปาง สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
199 03/09/2019 EVENTT-1567523248 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
200 03/09/2019 EVENTT-1567523248 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง-ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
201 03/09/2019 EVENTT-1567523248 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง-ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
202 03/09/2019 EVENTT-1567523248 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
203 03/09/2019 EVENTT-1567523248 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง-ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
204 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง-ราชนาวี สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
205 03/09/2019 EVENTT-1567523248 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง/สนง.ตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
206 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
207 03/09/2019 EVENTT-1567523248 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
208 03/09/2019 EVENTT-1567523248 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
209 03/09/2019 EVENTT-1567523248 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
210 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
211 03/09/2019 EVENTT-1567523248 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
212 03/09/2019 EVENTT-1567523248 พิรชัช ขันทอง โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
213 03/09/2019 EVENTT-1567523248 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
214 03/09/2019 EVENTT-1567523248 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
215 03/09/2019 EVENTT-1567523248 กฤษณกาน ฟองอินทร์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
216 03/09/2019 EVENTT-1567523288 ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
217 03/09/2019 EVENTT-1567523391 ประจักร สุวรรณา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
218 03/09/2019 EVENTT-1567527042 ประกฤษฎิ์ เที่ยวแสวง เอสเจเจไบท์ สแครซ 5 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
219 03/09/2019 EVENTT-1567527454 ฏัณฐณัฎฑ์ ไกรรัตน์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
220 03/09/2019 EVENTT-1567527748 วรชัย เนียมทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
221 03/09/2019 EVENTT-1567527948 ภูบดี ชินธเนศ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
222 03/09/2019 EVENTT-1567528131 คันธกานต์ ทองจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK ทีมเปอร์ซูท: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
223 03/09/2019 EVENTT-1567528328 นนท์ปวิธ ถ้ำจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
224 03/09/2019 EVENTT-1567528480 ธิปไตย ไทยเสน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี/MK สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
225 04/09/2019 EVENTT-1567568018 กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
226 04/09/2019 EVENTT-1567568242 วุฒิชัย ก้องอัมพร ราชนาวี ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
227 04/09/2019 EVENTT-1567568496 สันทวรักษ์ สนิทเปรม ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
228 04/09/2019 EVENTT-1567568623 พิชชากร ยิดนรดิน ราชนาวี เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
229 04/09/2019 EVENTT-1567568729 พงศธร วรเนตร Navy life and living Bike club ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
230 04/09/2019 EVENTT-1567569001 เจตนิพัทธ์ ซาวคำเขต ราชนาวี นอร์ทเทิร์นไบค์เชียงราย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
231 04/09/2019 EVENTT-1567569193 ธนกฤต พวงทอง Navy life and living Bike club ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
232 04/09/2019 EVENTT-1567569345 ยุทธนา แดงดี Navy life and living Bike club ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
233 04/09/2019 EVENTT-1567571887 สัจจกุล เสียงล้ำ ทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
234 04/09/2019 EVENTT-1567572572 อริญชัย ป้อมสุวรรณ กองทัพอากาศ คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย
235 04/09/2019 EVENTT-1567572631 พันธวัฒน์ ว่องไว Navy life and living Bike club ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
236 04/09/2019 EVENTT-1567572694 โอกาส บัวลอย ราชนาวี สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
237 04/09/2019 EVENTT-1567572830 เจษฎา จันทร์เหลือง จักรยานกองทัพอากาศ ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
238 04/09/2019 EVENTT-1567573167 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ จักรยานกองทัพอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
239 04/09/2019 EVENTT-1567573292 ศรายุทธ ปันตัน Navy life and living Bike club ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
240 04/09/2019 EVENTT-1567573479 พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานกองทัพอากาศ เปอร์ซูทบุคคล 4 กม.: รุ่นทั่วไปชาย ทีมเปอร์ซูท: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
241 04/09/2019 EVENTT-1567573690 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ จักรยานกองทัพอากาศ สแครซ 10 กม.: รุ่นทั่วไปชาย พ้อยน์เรซ 24 กม.: รุ่นทั่วไปชาย
242 04/09/2019 EVENTT-1567574928 อภิญญา เทียงแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรน พระราม3 พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง
243 04/09/2019 EVENTT-1567575096 จิรพงศ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ จักรยานกองทัพอากาศ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย
244 04/09/2019 EVENTT-1567576091 พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทหารอากาศ สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป) คีริน: รุ่นทั่วไปชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย
245 04/09/2019 EVENTT-1567576681 จรัสพงส์ นิวันติ กองทัพอากาศ คีริน: รุ่นทั่วไปชาย สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย
246 04/09/2019 EVENTT-1567578739 นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
247 04/09/2019 EVENTT-1567578880 ปราชญ์ เดชะ พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
248 04/09/2019 EVENTT-1567579038 ภราดร สุระมณี ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
249 04/09/2019 EVENTT-1567579400 อันนา เดชะพันธ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) สปรินท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี) คีริน: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
250 04/09/2019 EVENTT-1567579695 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
251 04/09/2019 EVENTT-1567579882 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
252 04/09/2019 EVENTT-1567580432 ปาริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
253 04/09/2019 EVENTT-1567580568 พงษ์สิน พลกล้า ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
254 04/09/2019 EVENTT-1567580919 ณัฐชวงศ์ หลาบงาม พิชเชอร์เเมนเพรนด์ วัดดงน้อย สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) พ้อยน์เรซ: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
255 04/09/2019 EVENTT-1567581069 สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.บางบ่อวิทยา เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
256 04/09/2019 EVENTT-1567581198 ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
257 04/09/2019 EVENTT-1567581266 วริศ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
258 04/09/2019 EVENTT-1567581321 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
259 04/09/2019 EVENTT-1567583100 ณัฐวุฒิ ชูจิตร์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
260 04/09/2019 EVENTT-1567587737 วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
261 04/09/2019 EVENTT-1567587896 สุรนาท คงสุข โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
262 04/09/2019 EVENTT-1567588044 กิตติกร ธีรวัฒนสาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
263 04/09/2019 EVENTT-1567590240 วรยุทธ คะปัญญา กองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นทั่วไปชาย
264 04/09/2019 EVENTT-1567604999 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออมเนียม: รุ่นทั่วไปชาย
265 05/09/2019 EVENTT-1567645356 นายธนาธิป รุมพล ออฟติมาไซลิ่งทีม. สมาคมจักรยานนครราชสีมา ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
266 05/09/2019 EVENTT-1567645356 นายอิฐษาฎาพงศ์ หนุนดี สโมสรจักรยานนครราชสีมส สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
267 05/09/2019 EVENTT-1567645356 อัษฎาพงศ หนุนดี สโมสรจักรยานนครราชสีมา สแครซ 5 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
268 05/09/2019 EVENTT-1567654193 วิริยะ ยะป๋า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย -สิงห์ปาร์คเชียงราย ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
269 05/09/2019 EVENTT-1567661540 ชัยพล ภาสดา ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) ทีมเปอร์ซูท: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
270 05/09/2019 EVENTT-1567662879 จุฑาธิป มณีพันธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สแครซ 7 กม.: รุ่นทั่วไปหญิง สปรินท์: รุ่นทั่วไปหญิง พ้อยน์เรซ: รุ่นทั่วไปหญิง คีริน: รุ่นทั่วไปหญิง ทีมสปริ้นท์: รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
271 05/09/2019 EVENTT-1567664068 กวินนาฏ บัวสรวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์โกกิ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นทั่วไปหญิง
272 05/09/2019 EVENTT-1567672973 จิตราพร​ สายสิงห์ โรงเรียน​อำนาจเจริญ​พิทยาคม​ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สแครซ 4 กม.: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) สปรินท์: รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี) ทีมสปริ้นท์: รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
273 05/09/2019 EVENTT-1567672973 ปิยะวัฒน์ น้อยนาง โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม จักรยานอำนาจเจริญ ไทม์ไทรอัล 500 เมตร: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 2 กม: รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
274 05/09/2019 EVENTT-1567672973 ภูวดล โคตพรม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมจักรยานอำนาจเจริญ ไทม์ไทรอัล 1 กม: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี) สแครซ 7 กม.: รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
275 06/09/2019 EVENTT-1567783562 นนทกร อินทร์โคกสูง ไร้สังกัด สปรินท์: รุ่นทั่วไปชาย
#