เอกสารความรู้ต้องห้ามทางการกีฬา

  • ·       ช่องทางการศึกษาความรู้เรื่องสารต้องห้าม จากเว็บไซด์ ได้ที่ www.dcat.in.th
  • ·       การขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา (TUE) ต้องขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแข่งขัน และการตรวจสอบยาว่ามีสารต้องห้ามหรือไม่ ด้วยโปรแกรม GlobalDRO ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR code