ประกาศ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์