ประกาศ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพะบรมราชูปถัมภ์ การจัดการแข่งขัน ปั่นจักรยาน ในกิจกรรม I run you 300 วิ่งให้หัวใจเต้นไปพร้อมกัน