ประกาศ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพะบรมราชูปถัมภ์ ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพะบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกประกาศไม่อนุญาตใน การจัดการแข่งขัน ปั่นจักรยาน ในกิจกรรม I run you 300 วิ่งให้หัวใจเ