ประกาศ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดการแข่งขันปั่นจักรยาน ในกิจกรรม I run you 300 วิ่งให้หัวใจเต้นไปพร้อมกัน