ทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0
หัวข้อ ปีงบประมาณ Level
การอบรมผู้ตัดสิน (ลู่) กีฬาจักรยาน พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 2564 1 ดาวน์โหลด
รูป ชื่อ-นามสกุล หน้าที่/ประเภท ระดับ จังหวัด
นายทรงพล นายทรงพล โรหิตเสถียร ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายสมพงศ์ นายสมพงศ์ สายบัวทอง ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นางนันทใจ นางนันทใจ นนทะแก้ว ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายจิรายุ นายจิรายุ ประทุมวรรณ์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายพิศลย์ นายพิศลย์ ธนินเลิศศักดิ์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายภูมรินทร์ นายภูมรินทร์ มุสิกรัตน์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
จ่าสิบตรีธนาชัย จ่าสิบตรีธนาชัย ฉันท์ฉายา ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล