ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจักรยานเพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจักรยานเพื่อการอาชีพ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบ
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์

ผลผลิต