ทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0
หัวข้อ ปีงบประมาณ Level
การอบรม MECHANICS กีฬาจักรยาน UCI LEVEL 1 ปีงบประมาณ 2564 2564 1 Download
การอบรมผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา) กีฬาจักรยาน พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 2564 1 Download
รูป ชื่อ-นามสกุล หน้าที่/ประเภท ระดับ จังหวัด
นางสาวเสาวรส นางสาวเสาวรส สุขประสาท ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายจักรรัตน์ นายจักรรัตน์ จุลโกศัย ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายกิตติธัช นายกิตติธัช ปินตา ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
พันโทบัญชา พันโทบัญชา นุนารถ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายอภิวัฒน์ นายอภิวัฒน์ พุทธนิรันดร์กุล ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายสุรเชษฐ์ นายสุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายปรีชา นายปรีชา โสมะภีร์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายสุระพงษ์ นายสุระพงษ์ กลุ่มในเมือง ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายธนภัทร นายธนภัทร จันทรสาขา ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายปรีชา นายปรีชา ชะเอม ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายชัยรัตน์ นายชัยรัตน์ ใจอยู่ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายสอาด นายสอาด ปัญญาวัน ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายสิริพงษ์ นายสิริพงษ์ พงษ์สุวรรณ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายสมโชค นายสมโชค รื่นรวย ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
ส.อ.ธีระพงษ์ ส.อ.ธีระพงษ์ เพ็งสุข ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล