วิสัยทัศน์

สมาคมพัฒนา นักกีฬาว่องไว บริหารก้าวไกล จักรยานแพร่หลาย อาชีพกีฬาจักรยาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมบุคลากรกีฬา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล นักกีฬาจักรยานมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่อาชีพ กีฬาจักรยานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

วิสัยทัศน์

  1. การปฏิบัติ และกำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
  2. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และพัฒนากีฬาจักรยาน ทั้งเพื่อความเป็นเลิศของไทย และเพื่อการอาชีพ ให้ประสบความสำเร็จ
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับสากล
  4. สมาคมกีฬาจักรยานฯ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาจักรยานทั้งปวง ทั้งประเภทสมัครเล่น กึ่งอาชีพและกีฬาอาชีพ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามธรรมนูญ ข้อบังคับ กฎ กติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (Union Cycliste Internationale : UCI)