สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกับผู้จัดการแข่งขันที่มิได้ขออนุญาตจัดการแข่งขันจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และการเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ ที่มิได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จะมีผลกับนักกีฬา ดังนี้

 1. การจัดการแข่งขันจักรยานภายในประเทศ ตั้งแต่ประเภทถนน ประเภทลู่ ประเภทเสือภูเขา ประเภทจักรยานในร่ม ผู้จัดจะต้องทำเรื่องขออนุญาตจัดการแข่งขันต่อสมาค มจักรยานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างเป็นทางการอย่างน้อย 30 วันหรือแล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุญาตจัดการแข่งขันแล้ว สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะบรรจุการขออนุญาตการแข่งขันลงในปฏิทินประจำปีของสมาคมฯ เพื่อแจ้งให้นักกีฬาได้ทราบว่าได้ผ่านการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคไปสำรวจสนามแข่งขัน และรับรองสนามแข่งขันว่า สามารถใช้เป็น สนามแข่งขันได้ และเจ้าหน้าที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับรองผลการแข่งขัน และสรุปรายงานต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป
 2. หากการจัดการแข่งขันที่มิได้ขออนุญาตจัดการแข่งขันจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่นักกีฬาจักรยานได้เข้าไปร่วมการแข่งขัน นักกีฬาผู้นั้นจะถูกลงโทษดังนี้
  • สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่ต่อใบอนุญาตขับขี่ให้แก่นักกีฬาผู้นั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
  • ห้ามลงแข่งขันในรายการที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทุกรายการตั้งแต่ชิงแชมป์ประเทศไทย ทัวร์ออฟไทยแลนด์ เป็นต้น มีระยะเวลา 2 ปี
  • ห้ามลงแข่งขันในรายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน อาทิเช่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เป็นเวลา 2 ปี
 3. การเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรายงานขออนุญาตก่อนเดินทางภายใน 30 วัน หรือแล้วแต่กรณี หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะมีบทลงโทษดังนี้
  • สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่ต่อใบอนุญาตขับขี่ให้แก่นักกีฬาผู้นั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ
  • ห้ามลงแข่งขันในรายการที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทุกรายการตั้งแต่ชิงแชมป์ประเทศไทย ทัวร์ออฟไทยแลนด์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
  • ห้ามลงแข่งขันในรายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน อาทิเช่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เป็นเวลา 2 ปี