แบบรายงานตรวจสนามแข่งขัน

หลักเกณฑ์ และแบบรายงานตรวจสนามแข่งขัน

 1. หนังสือขออนุญาตจัดการแข่งขัน จะต้องแจ้งต่อสมาคมจักรยานฯ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการแข่งขัน และหนังสือเป็นต้นฉบับจริง หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ส่งเอกสารเป็นอีเมลล์ หรือแฟ็กซ์ ในเบื้องต้นได้ และหลังจากนั้นให้ ส่งต้นฉบับ ภายใน 3 วัน หลังจากส่งอีเมลล์ หรือแฟ็กซ์ แล้ว ส่งเอกสารที่ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 เวลโลโดรม หัวหมาก ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 หรือ FAX 0-2719-3343 E-Mail: [email protected]
 2. เอกสารประกอบการ พิจารณาการขออนุญาต (โบชัวร์,แผ่นพับ,ใบปลิว) ระบุรายละเอียดดังนี้
  • เอกสารการแข่งขันจะต้องระบุกำหนดการแข่งขันที่ชัดเจน (วัน,เวลา และสถานที่รับสมัครการแข่งขัน)
  • เอกสารการแข่งขันจะต้องระบุรุ่นของการแข่งขันให้ชัดเจน ว่าแบ่งเป็นรุ่นใดบ้าง โดยแยกเป็นประเภทครอสคันทรี ( แข่งขัน/ท่องเที่ยว)ประเภทดาวน์ฮิลล์ หรือประเภทถนน
  • เอกสารหากมีค่าสมัครต้องระบุค่าสมัครของแต่ละรุ่น และรางวัลที่จะได้รับ/เงินรางวัล หรือชิงถ้วยรางวัลของใคร
  • เอกสารชี้แจงเส้นทางการแข่งขัน บอกระยะทางการแข่งขันที่ชัดเจน ระบุจุดให้น้ำและเส้นชัย
 3. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล หากมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น อาทิเช่น การจัดรถพยาบาลประจำสนามแข่งขัน พร้อมแพทย์และรถฉุกเฉิน (Ambulance)
 4. แผนการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน
 5. กรุณาแจ้งชื่อผู้ติดต่อประสานงานกับสมาคมจักรยานฯพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน(ทั้งเบอร์มือถือและอีเมลล์หรือเบอร์โทรสาร)
 6. ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง พร้อมสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,อีเมลล์ และโทรสาร เพื่อความสะดวกในการติดต่อและ ประสานงาน
 7. การตัดสินใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินจากหน่วยใด นอกเหนือจากที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดคณะผู้ตัดสินไปควบคุมดูแลและตัดสิน
 8. ยินดีให้การสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมจัดการรับรองตามสมควรแก่ผู้แทนสมาคมจักรยาน ที่ไปปฏิบัติหน้าที่รับรองสนามแข่งขันและควบคุมการแข่งขัน ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ตามเกณฑ์ที่กำหนดของสมาคมฯ
 9. การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีบริษัทเอกชน (Organizer) เข้ามาเสนอตัวเป็นผู้จัดให้กับหน่วยงานของท่านหรือไม่ หรือจัดการแข่งขันเอง
 10. หากมีบริษัทเอกชนมาเสนอตัวจัดการแข่งขัน ได้มีการทำข้อตกลงพร้อมเงื่อนไขอย่างไรบ้าง แจ้งให้สมาคมจักรยานฯ ทราบ และหากได้มีผู้ขอเสนอตัวเข้ามาจัดการแข่งขัน ต้องยืนยันให้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
 11. หากมีบริษัทเอกชนมาเสนอตัวจัด โปรดระบุชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง และชื่อผู้รับผิดชอบ พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์,อีเมลล์และโทรสาร เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน
 12. หากการกำหนดวันแข่งขันของท่าน ไปตรงกับการขออนุญาตจัดการแข่งขัน ของหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ท่านจะต้องเลื่อนวันแข่งขันหรือหากท่านไม่สามารถเลื่อนการแข่งขันได้ สมาคมจักรยานฯ อาจจะไม่รับรองการแข่งขันของท่าน แล้วแต่กรณี
 13. ในการจัดการแข่งขันที่ผู้จัดใช้คำว่า “นานาชาติ” จะต้องแนบรายชื่อทีมต่างชาติที่เชิญมาร่วมแข่งขัน ให้สมาคมจักรยานฯ ทราบด้วย
 14. ในกรณีการใช้ชื่อการจัดการแข่งขัน “นานาชาติ” การตรวจสนาม,การควบคุมการแข่งขันและการตัดสิน จะต้องใช้ ผู้ตัดสินระดับนานาชาติ จำนวน 1 คน พร้อมด้วยผู้ตัดสินชั้น 1 จำนวน 1 คน ผู้ตัดสินชั้น 2 จำนวน 1 คน โดยผู้จัดการแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และรับรองในเรื่องในเรื่องที่พัก, ยานพาหนะรับ – ส่ง พร้อมกับเบี้ยเลี้ยง ตามสิทธิของ ผู้ตัดสินที่สมาคมจักรยานฯ กำหนด
 15. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว จะต้องรายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ทั้งภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) หลังสิ้นสุดการแข่งขันภายใน 7 วัน