สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม
15 ก.พ. 2565 00014-003975 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
15 ก.พ. 2565 00014-003975 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
15 ก.พ. 2565 00014-003975 ธิติบดี แสงศิริบังอร AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
15 ก.พ. 2565 00014-003975 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVital​ -​ Nich Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004537 พิทวัส สีสานอก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004606 เอกพงษ์ เพลงอินทร์ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004649 อมรรัตน์ ยุวบุตร PETERJAME โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004379 พัฒพงษ์ เตียวสถาพร TrinX Chaoyang Oko เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004564 วายุ บุญสิทธิ์ Samui MTB Racing Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004564 ดรัณ ปัญญาวัน Singha Samui MTB Racing Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004640 Davanh Vixathep ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
15 ก.พ. 2565 00014-004644 ณัฐวิชช์ แก้วรัตน์ วีนิไทย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004629 ประจักษ์ แพทย์ผล BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 ก.พ. 2565 00014-004629 สุรสิน เพ็ญประจักร์ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 ก.พ. 2565 00014-004629 สุริยา เพ็ญประจักร์ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 ก.พ. 2565 00014-004629 ครรชิต คำผิว BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 ก.พ. 2565 00014-004629 เจตดิลก คำผิว BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004629 ปิยวัฒน์ นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004629 ชัชวาลย์ วิเศษ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004629 ณัฐพร นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
15 ก.พ. 2565 00014-004629 จิดาภา โพธิ์บำเพ็ญ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
15 ก.พ. 2565 00014-004629 ปลายฟ้า โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
15 ก.พ. 2565 00014-004629 เปรมปิติชัย คำสมศรี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004629 บวรพจ กล่ำเพชร BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004629 กฤติเดช สตาสิทธิ์ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004629 ธนพร โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
15 ก.พ. 2565 00014-004626 วรุตม์ แปะกระโทก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004625 สุวัฒน์ ศศิวิลาสกร ไทยดาวทอง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
15 ก.พ. 2565 00014-004624 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004146 พิสิษฐ์ กฤตยาจรรโลง หนองคาย โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
15 ก.พ. 2565 00014-004265 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHA BIKE & PARK53 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
15 ก.พ. 2565 00014-004265 ภานุพงศ์ รอดผล SORHA BIKE & PARK53 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
15 ก.พ. 2565 00014-004608 ศิริวรรณ ตองติดรัมย์ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
15 ก.พ. 2565 00014-004604 ศุภชัย นนท์ศรีราช BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004265 อานนท์ ปานนภา SORHA BIKE & PARK53 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
15 ก.พ. 2565 00014-004301 วิฑูล ตลอดไธสง LOMOCYLE โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004600 พงษ์ตะวัน วรรณโนรี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
15 ก.พ. 2565 00014-004594 กนกรัตน์ ฤทธิเดช Bikenet Liqui Moly Cycling Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
15 ก.พ. 2565 00014-004599 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ Blueteam KRABI ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004581 Timofey Sorokin Samui MTB เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
15 ก.พ. 2565 00014-004566 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
15 ก.พ. 2565 00014-004427 ชัยรัตน์ ชาวเชียงตุง DH cafe Rayong ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004583 ภูวไนย เพ็ชรพิมาย ชมรมม้าดีด เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004580 จุฑาธิป มณีพันธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
15 ก.พ. 2565 00014-004568 ณัฐวัตร วงศ์ธนพิศุทธิ์ VR Sport ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
15 ก.พ. 2565 00014-004499 วีระชัย มะโนมัย โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
15 ก.พ. 2565 00014-004568 เมธีนันท์ ปากวิเศษ NongPok Enduro 101 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
15 ก.พ. 2565 00014-004568 สุนิรันดร์ วงศ์ธนพิศุทธิ์ JAVA Factory - YUGOAL SPORT thailand ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-004574 ศุภชัย พันธุ์พุทธพงษ์ ไม่มีสังกัด เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
15 ก.พ. 2565 00014-003882 สุดใจ สุทินนา มูลรพัฒนาป่าตอง นีโน่ไบค์ เทศบาลเมืองป่าตอง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 ก.พ. 2565 00014-003882 นนท์กานต์ สุทินนา มูลนิธิ พัฒนาป่าตอง นีโน่ไบค์ เทศบาลเมืองป่าตอง ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
15 ก.พ. 2565 00014-004554 รพีภัทร ธุมาสิงห์ ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 ก.พ. 2565 00014-004550 นนทกร อินทร์โคกสูง กองทัพบก Slideaway Marin Bike ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
14 ก.พ. 2565 00014-004372 ธีรวัฒน์ ศรียะลา Bikenet Liqui Moly Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004544 สุวัฒน์ แก้วหานาม ท่ามะปริงไบค์ ชุมพร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
14 ก.พ. 2565 00014-004540 ธนศักดิ์ ธารชัย แม่กิมไล้-คิงเฟอร์นิเจอร์ชิตี้-กองทัพภาคที่4 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
14 ก.พ. 2565 00014-004542 บุณรดา แก้วหานาม ท่ามะปริงไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
14 ก.พ. 2565 00014-004532 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
14 ก.พ. 2565 00014-004540 ธนชิต วงศ์บาตร แม่กิมไล้-คิงเฟอร์นิเจอชิตี้ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004535 สุบรร พรมมา Mr.v Bike Team นครนายก เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
14 ก.พ. 2565 00014-004535 ศิษฐ์พงษ์ พรมมา Mr.v Bike Team นครนายก เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004529 พงศกร โมงขุนทด KAO YAI TIENG Bike park ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004219 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004219 พศิน นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004526 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง บรรหารคอนกรีต เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004523 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004518 วารี ยัญญะจันทร์ ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004512 ณัฐภัทร ใจดี ฝนแปดเรสซิ่งทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004491 วีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004491 สุภาทินี โสบุญ A-bike นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
14 ก.พ. 2565 00014-004491 จักรกฤษณ์ นุริตะมนต์ A-Bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004228 ปรเมศวร์ ชุมพล Fisherman's Friend Surat Thani โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004491 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
14 ก.พ. 2565 00014-004464 จักรกฤษณ์ ทองอ่อน CK Racing Thailand Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004491 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
14 ก.พ. 2565 00014-004491 กมลรดา ขาวปลอด A-bike Design ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
14 ก.พ. 2565 00014-004468 พีระยศ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
14 ก.พ. 2565 00014-004468 รักคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004468 แทนคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004502 สุพิช สามารถ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
14 ก.พ. 2565 00014-004505 ณรงเดช แสงฉาย echo ( เอคโค่ ) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
14 ก.พ. 2565 00014-004498 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004494 วิทยา เกิดสมจิตต์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
14 ก.พ. 2565 00014-004491 สันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004493 ตระกูลไทย ไชยรักษ์ เสือยักษ์คุชานุมาน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
14 ก.พ. 2565 00014-004221 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Bikenet Liqui Moly Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004457 ศิริศักดิ์ พงษ์แสน 25+ Mukdahan Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004485 อนุชิต สุกหวาน คุณครูอะไหล่ซิ่ง ชานุมานbike club โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004486 วัชร สุวะไกร คุณครูอะไหล่ซิ่ง ชานุมานBike Club โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
14 ก.พ. 2565 00014-004484 boonchana keawdeewong ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
14 ก.พ. 2565 00014-004399 สิทธิพล โกมลเวชกุล Wattup ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
14 ก.พ. 2565 00014-004472 ชาธิกานต์ ยี่สุ่น Aof Pharmacy SmilePlus Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
14 ก.พ. 2565 00014-004472 สิทธิพงษ์ มูลสุวรรณ Aof Pharmacy SmilePlus Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
14 ก.พ. 2565 00014-003903 กิตติพล จันทวงศาทร ปาลิตา เรซซิงทีม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004456 ณัฐชา สาครเจริญ ไซม่อนไบค์ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004181 วุฒิชัย คำเสมอ TCC RACING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
13 ก.พ. 2565 00014-004446 อภิสิทธิ์ สาขามุละ Wartichaphum โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004447 ชนิดาภา สุวรรณะโชติ SKYRIDER โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
13 ก.พ. 2565 00014-004449 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004449 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004448 ณัฐณิชา โสวรรณขจร EN-KKU โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
13 ก.พ. 2565 00014-004144 คณิศร เกษรราช ไม่มี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004371 ธัญวุฒิ ปัดชาสี ฺBIKE ROOM STUDIO โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
13 ก.พ. 2565 00014-003883 อนุรักษ์ เพชรรี่ ปตอ.2พัน.2 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004425 ถนอมเกียรติ เตชะตน TrinX chaoyang oko เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004424 นว ศรีศักดิ์ ชมรมจักรยานจังหวัดเลย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
13 ก.พ. 2565 00014-003924 วัชรนนท์ อินผล 25+ Mukdahan cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
13 ก.พ. 2565 00014-004254 ธวัชชัย จันทราภิรมย์ TrinX Chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004414 ปุรเชษฐ์ ลุงไธสง Chaipanitracingteam ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004418 ประวีร์ ตั้งประเสริฐ ์NLW ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004411 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
13 ก.พ. 2565 00014-004411 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
13 ก.พ. 2565 00014-003997 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
12 ก.พ. 2565 00014-004367 กฤดากร รุ่งจรูญธนกุล สกลนคร ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
12 ก.พ. 2565 00014-003883 จักรพันธุ์ เรือนแพ ปตอ.2พัน.2 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
12 ก.พ. 2565 00014-004400 นายทวีศักดิ์ ศรีช่วย พิพัฒน์การยางทีม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
12 ก.พ. 2565 00014-004350 ธนภัทร สกุลแตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง/Air Force Junior/TWK. โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
12 ก.พ. 2565 00014-004383 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
12 ก.พ. 2565 00014-004342 ชลอ พรมลี DIABLO BIKE เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
12 ก.พ. 2565 00014-004342 นพคุณ พิกุลทอง DIABLO BIKE เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
11 ก.พ. 2565 00014-004229 ธีรวิทย์ เหลาโชติ LENSO CYCLING (ทีมจักรยานราชบุรี) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004368 ธนกร ม่วงคำ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004366 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
11 ก.พ. 2565 00014-004364 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
11 ก.พ. 2565 00014-004355 ประทีป เหมนแก้ว เสือสงขลา-ตรัง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
11 ก.พ. 2565 00014-004350 สมศักดิ์ สกุลแตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง/Air Force Junior/TWK. เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
11 ก.พ. 2565 00014-004354 ไทรงาม ลูกน้ำเพชร LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
11 ก.พ. 2565 00014-004354 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
11 ก.พ. 2565 00014-004354 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004354 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Little samutsongkhram cycling club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
11 ก.พ. 2565 00014-004131 พิพัฒน์ แซ่เตียว พิพัฒน์การยางทีม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
11 ก.พ. 2565 00014-004344 ปกรณ์เกียรติ คูณทวี TCC Racing Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004341 เมธาสิทธิ์ บุญเสน้ห์ Lomocycle veetireco เทศบาลเมืองหนองปรือ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004322 นิธินันท์ หลวงเมือง เทศบาลเมืองหนองปรือ/Lomocycle Chonburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004322 พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธณะ เทศบาลเมืองหนองปรือ/Lomocycle Chonburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004338 สันติกร สมนึก Geebik Surin ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
11 ก.พ. 2565 00014-004335 กิตติภูมิ สอนกล้า Prime 19 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004334 ราเชษฐ สุขสงวน GEEBIKE SURIN โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
11 ก.พ. 2565 00014-004328 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004153 ทักษิณธร คำมีทัน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004312 อภิชยา หันทยุง KitchenQueens CyclingTeam ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
11 ก.พ. 2565 00014-004262 พชร หอมประไพ pump track sakeao เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
11 ก.พ. 2565 00014-004298 อภิศักดิ์ มูลสระดู่ Core Cycling​ community เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004294 ฐิติพรรณ สุขเกษม 25+ Mukdahan cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004292 ปัทม์ สายสวัสดิกุล 25+Mukdahan โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004291 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004288 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-004111 เปรม แสนสวาท ชมรมจักรยานนครพนม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004283 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004133 วัชรวีร์ คำงา Bank bike cycling Team Mukdahan โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004280 ทับจันทร์ จิตตาภา Skyrider โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004273 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Bikenet เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004269 ชัยปราการ ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-004269 วาสนา ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-003968 ชูชาติ ธรรมแก้ว Core Nutrition Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-004269 ศักดิ์สิทธิ์ เขาวงศ์ กรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004269 อนันตชัย ภูมิชนะกิจ กรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004269 ขจรศักดิ์ สิงห์งอย ชมรมกรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
10 ก.พ. 2565 00014-003968 ภาณุวัตร รัดเกล้า Core Cycling Community เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-003968 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004234 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ อิสระ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
10 ก.พ. 2565 00014-003968 จินตนา เทพจันตา Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004152 ปวีร์ลดา จารักษ์ SKYRIDER โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004258 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิตเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004255 ยุทธพงค์ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-004257 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004255 แทนคุณ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004211 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004211 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004211 สมยศ ศิริมงคล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-004211 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004211 จริญญา สืบจากถิ่น Walailak University/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004211 ธนกฤต หะหมาน Walailak University/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004211 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004211 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004211 กฤชกร หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-004211 กีรติ เชียงสวน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004211 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
10 ก.พ. 2565 00014-004211 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-004252 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004252 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
10 ก.พ. 2565 00014-004163 ศุภโชค แก้วสุยะ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004249 เสกสรรค์ บุญโสม ชมรมจักรยานมุกดาหาร25+ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004248 จีระพล ดวงวิเชียร pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 ก.พ. 2565 00014-004248 รัฐพล ดวงวิเชียร pump track sakeao เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004242 อธิวัฒน์ สุทธิคำภา 25+ Mukdahan Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
10 ก.พ. 2565 00014-004239 วงษกร แสนวิเศษ ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004237 กีรติ เศรษฐโสภณ - โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
9 ก.พ. 2565 00014-003882 ภูมินทร์ อุบล นีโน่ไบค์ช็อป เทศบาลเมืองป่าตอง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
9 ก.พ. 2565 00014-003856 นัฐพงศ์ พรรณะ Bikenet Liqui Moly โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004158 ณัฐวัตร งอกงาม BIKE ROOM STUDIO โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004203 กฤติน พฤกษชาติ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004051 เชน พ่วงจาด หันคา MTB เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004188 สุรเกียรติ บุญโสม ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004180 ชยณ ซะนะทรัพย์ไพโรจน์ ห้างทองเยาวราช99.99 (เลย) โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
9 ก.พ. 2565 00014-004046 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai.com Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
9 ก.พ. 2565 00014-003950 กชกร วิสาระโภชน์ หัวคลองสระบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004172 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม กองทัพภาคที่4 กองทัพบก Giant อมรไบค์ซิเคิล โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004164 Wichsarut Pakdeelerswanich BLUETEAM KRABI ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
9 ก.พ. 2565 00014-004162 ประจักษ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
9 ก.พ. 2565 00014-004162 ภูภูมิ คำก๋อง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004154 วรรณา พลอยชาติตระกูล Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
9 ก.พ. 2565 00014-004154 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Singha Gemburi Cycling Team (CKK ลำพูน) เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
9 ก.พ. 2565 00014-004154 ชัยณรงค์ฤทธิ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
9 ก.พ. 2565 00014-004154 ปองเทพ สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
9 ก.พ. 2565 00014-004154 พชร สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004154 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
9 ก.พ. 2565 00014-004154 กวิสรา อ่ำกำเนิด K cycling club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
8 ก.พ. 2565 00014-004150 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
8 ก.พ. 2565 00014-004145 มยุรี พูลสวัสดิ์ Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
8 ก.พ. 2565 00014-004145 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
8 ก.พ. 2565 00014-004126 วุฒิพงษ์ คำงา Bank bike cycling Team Mukdahan เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
8 ก.พ. 2565 00014-004048 วรวัชร นำสงค์ Buengkan Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
8 ก.พ. 2565 00014-004105 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
8 ก.พ. 2565 00014-004097 พีรวิชญ์ สุโพเคน ชมรมจักรยานนครพนม โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
8 ก.พ. 2565 00014-004078 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
8 ก.พ. 2565 00014-004021 พุทธิพงศ์ อบอุ่น Bikenet Liquimoly cycling team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
8 ก.พ. 2565 00014-004055 เยาวเรศ จิตรมาตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
8 ก.พ. 2565 00014-003857 โชติ ธรรมาจักร์กุล Trihub ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
8 ก.พ. 2565 00014-003857 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
8 ก.พ. 2565 00014-003857 เบญจวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์ Keep Pushing Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
8 ก.พ. 2565 00014-003857 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
8 ก.พ. 2565 00014-004050 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
8 ก.พ. 2565 00014-004032 ฉลอง พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
8 ก.พ. 2565 00014-003982 ปัฐพงษ์​ เตียวศิริตระกุล วาริชภูมิ​ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
8 ก.พ. 2565 00014-004042 สุวิท อุดรวงค์ MHB ชมรมจักรยานมุกดาหาร โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
8 ก.พ. 2565 00014-004035 ปรีชา สุนทรารักษ์ ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
8 ก.พ. 2565 00014-004031 จิรพร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
8 ก.พ. 2565 00014-004010 กฤษฎา สุภาแก้ว LBH cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
8 ก.พ. 2565 00014-004028 พชรพล พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
8 ก.พ. 2565 00014-004026 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
8 ก.พ. 2565 00014-004015 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003881 ธันญ์ สืบวัฒนะ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
7 ก.พ. 2565 00014-003970 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003972 ราตรี สุนารักษ์ - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
7 ก.พ. 2565 00014-003972 จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
7 ก.พ. 2565 00014-003978 ภานุพงศ์ สมสวัสดิ์ แม่กิมไล้ คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ ภูพานไบค์ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003964 ยืนยง เพชรรัตน์ กองบัญชาการ​ตํารวจ​ตระเวน​ชายแดน​ วิทยาลัย​เทคโนโลยี​สยาม​ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003977 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
7 ก.พ. 2565 00014-003973 พีรพัฒน์ ยาหอม Singha bike net โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003967 ฌานโชติ ถุงวิชา เมืองเก่าค้าไม่rider ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003918 พงศ์เทพ อิ่มแก้ว GravityLAB BY.หมอเส็ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
7 ก.พ. 2565 00014-003951 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
7 ก.พ. 2565 00014-003963 ธนณคร สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
7 ก.พ. 2565 00014-003951 วิโรจน์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
7 ก.พ. 2565 00014-003963 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003951 สิริกร พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003963 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003951 ยูรายุ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
7 ก.พ. 2565 00014-003918 วรกนก วิริยะกุล GravityLAB BY.หมอเส็ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
7 ก.พ. 2565 00014-003944 ณัฐพงศ์ ทดทะศรี ทีดีเอ็นเค พร็อพเพอร์ตี้(ไทยแลนด์) ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003877 ทวีป พูลสวัสดิ์ บานไม่รู้โรย โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
7 ก.พ. 2565 00014-003914 สกล ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
7 ก.พ. 2565 00014-003914 คณพศ ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003926 สรัลธร จันทร PUMBIKE เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
7 ก.พ. 2565 00014-003926 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
7 ก.พ. 2565 00014-003900 ธรรมนูญ ไชยบุตร Khaowong cycling kalasin ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
7 ก.พ. 2565 00014-003922 คมกฤช สมศรี PRAVECH RACING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
7 ก.พ. 2565 00014-003896 Kriangkai Kangtong KJCC โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
7 ก.พ. 2565 00014-003895 ธนกร พัฒนกิจสิริ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
7 ก.พ. 2565 00014-003890 สง่า วัฒนธีรวุฒิ Fux zone 2 summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
7 ก.พ. 2565 00014-003891 ธีรวัฒน์ สุภารี ย่างบ๊อ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
6 ก.พ. 2565 00014-003882 สิทธิโชค สุทินนา นีโน่ไบค์ ช็อป เทศบาลเมืองป่าตอง เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
6 ก.พ. 2565 00014-003879 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
6 ก.พ. 2565 00014-003869 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย - PWT ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)

หมายเหตุ: นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุ ของสมาคมกีฬาจักรยาน แจ้งเลขกรรมธรรม P1796693

ลิงค์สำหรับค้นหาโรงพยาบาลในเครือของบริษัทแอกซ่า https://www.axa.co.th/hospital-locator
ถ้าโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ไม่อยู่ในเครือโรงพยาบาลตามลิงค์ผู้เอาประกัน ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
ส่วน การครอบคุมไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท และ อยู่ระยะเวลาการแข่งขันเท่านั้น
เบอร์ติดต่อปรึกษา แจ้งเคลม หรือโทรสอบถามขอคำแนะนำโรงพยาบาล ในเครือโทร 02 119 4055

กรณี นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อทางบริษัทแอกซ่าได้รับเอกสารในการเบิกเคลมจะดำเนินการจ่ายเคลมภายใน 15
วันทำการ(ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขันตฤกษ์)
ลิงค์แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ https://www.axa.co.th/personal-accident-protection-claim

ผู้ดูแลการเคลมประกัน 0959911663