วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
30 มิ.ย. 2564 11:56 สิทธิชัย เกตุแก้วมณี กองทัพบก 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 11:38 วุฒิพงษ์ คำงา 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:22 สันติกร สมนึก GEEBIKE 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 11:48 วรพจน์ ฟุ้งสุข TCC-PEA-ศรีสะเกษ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 11:16 สิทธิชัย เกตุแก้วมณี กองทัพบก 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 11:42 ณัฐวิชช์ แก้วรัตน์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 11:26 วรพจน์ ฟุ้งสุข TCC-PEA-ศรีสะเกษ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 11:22 วุฒิพงษ์ คำงา Bank bike 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 11:17 ปาริชาติ พลเยี่ยม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 11:08 ธีรศักดิ์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์​ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 11:05 อภิญญา เทียงแก้ว ฟิชเชอร์แมนแฟรนด์ พระราม 3 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 09:49 ทรงโปรด ออกเจนจบ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 12:46 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 10:52 สามารถ จันทร์ทอง ACT เสือสงขลา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 10:37 สุริยา แสงบุญ pumbikelopburi ทภ.4 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 09:35 สามารถ จันทร์ทอง 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 09:52 คมสันต์ อินทรร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 09:44 สามารถ จันทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 09:47 ทัตพิชา เพ็ชรสันทัด สิงค์ไบเน็ต 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 09:28 เกตน์สิรี เพ็ชรสันทัด สิงค์ไบเน็ต 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 09:30 ยูรายุ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 09:11 Hans Bart Kyndt อีเอ็นเคเคยู/BMC Asiabike 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 18:03 เกียรติศักดิ์ เจริญรัศมี โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 09:07 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 09:07 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 09:07 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 09:07 สิรวิชญ์ แสนใส โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 08:27 สุนารี การินทร์ EN KKU อีเอ็นเคเคยู 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 08:31 กฤษณะ กอบัว ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 08:27 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ฮินดูไบค์ ทริปเปิ้ลเอท 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 08:16 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 07:15 ซาร่าห์ อารียา เคร็บส์ Regent International School Pattaya 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 07:59 อธิชนันท์ กล้าหาญ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 07:50 ณัฐวัฒน์ ศุภชีวะกุล ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 07:40 อภิสิ เจริญกิจ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
30 มิ.ย. 2564 07:34 พีระพล ชาวเชียงขวาง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 20:59 เดชา หรสิทธิ์ ธาตุพนม 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 มิ.ย. 2564 01:32 Gorn Sangkaboon Bold Michelin Thailand team 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:45 ภูมิ วงศ์ชมพิศ Aeroup 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ธนกร ก่อแก้ว AEROUP 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:45 เชาวลิต คุณคุ้มภัย ทีมจักนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:45 วิเชียร ทองใจบุญ ทีมจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ทรัพย์ไพรวัลย์ พิมพ์แสง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:45 อิทพงศ์ ฉายกุลกุลสิทธิ์ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 สมพงษ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:20 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:20 เยาวเรศ จิตรมาตย์ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:00 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:20 สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจัสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 พงษ์เทพ ท่าพิมาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:59 คณิน สุริยะ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ-โกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:20 สุธิมา โสภา ทีมจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 วรวุฒิ วังวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:00 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 จักรพันธุ์ อินทรคล้าย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:20 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:59 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 สรรเพชญ์ วิบูลยเสข โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:00 สุกฤตา คำส่ง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 อภินันท์ ประเสริฐแสง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:00 ปฑิตตา ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ศิวัฒ จงจรูญรังสรรค์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:46 ปริตต์ จันทร ทีมจะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:59 ภูมิ สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:46 วิทวัส วารี ทีมจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 23:00 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 สมพงษ์ สุวรรณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:59 สมพงษ์ สุวรรณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:46 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ชนันชัย จันทร์มล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:46 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:46 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:48 อนุสรณ์ จ่ามีเคน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 คณิติน สังข์สนิท โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:46 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:48 เสฏฐศิษฏ์ บุญศรี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:33 วิทวัส ชูวัฒนดุล Teiple-S Factory 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 22:24 เกื้อกูล ไชยวงศ์ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:48 ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:24 ธนชาติ ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 กนกพันธุ์ แก้วงามอรุณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 18:13 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:48 เพชร สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิสมาคมกีฬาแห่งจังหวัเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:27 ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:24 ศักดิ์ชัย พอดีงาม ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:24 อุกกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจัสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:48 วิมล พานทวีป ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:24 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:24 ยุทธนา มะโน ทีมจัสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:22 ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 เดชศรี หันทยุง SUBARU SAKAEO 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 21:48 ธงชัย เบียดนอก ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:17 Muhammadhanafee Kueji Fisherman’s friendsueat 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:13 ญาณิศา หมิยิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:48 บุสริน การะมีแน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 ณัฐยากร บุญเล็ก Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 22:04 สุฮัยมีน สายอ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 บุณลักษณ์ษา ชุ่มเกษร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 นลพรรณ บุญเล็ก Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:48 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:20 กวินนาฎ เครือทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:22 ปฑิตตา ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 สิปปกร บุญเล็ก Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:48 บุณลักษณ์ษา ชุ่มเกสร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 พรมนัส วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 ธนกร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:48 ภาคย์ สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 ศิริพงษ์ วงษ์โสภา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:56 อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรมสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 14:43 เพชรลดา มั่นคง​ ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์​ดรุณี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 14:43 ฐ​นิญา​พร​ สิงห์​ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 ฐนิตา บุญรอดรัมย์ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 พิทักษ์ ยวงข้าว Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุล Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 20:52 สมัย กลิ่นรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 21:28 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 20:52 เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 21:16 ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 20:52 พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 21:16 กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 21:16 กฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 13:01 วิลาวัลย์ ศรีอินแก้ว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 13:01 ถวิล เกตุทะวงศ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 13:01 เกษม พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 13:01 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 20:52 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 13:01 ธนกฤต พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 13:01 วัชรพงศ์ สังคง ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 20:52 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 19:30 ชิิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 20:47 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 20:26 อันนา เดชะพันธ์ ฟิชเช่อแมนเฟรนด์วัดดงน้อยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 20:25 พักตร์พิมล ชาวลี้เเสน Samui Bangkok airways and thongsaibay 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 20:28 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซคลิ่ง 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
รอการชำระเงิน
27 มิ.ย. 2564 16:11 ธนวิน ส้มเช้า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 20:06 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 20:06 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 20:06 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC AMORNBIKE ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 19:36 Amnart Ngiampaisan ขนอม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 19:43 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนัสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
22 มิ.ย. 2564 15:18 อัษฎาพงศ หนุนดี ทีมจักรยานGSB13FNC 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 18:11 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 16:53 ศิริญญา วงศ์ยะรา ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 เนิ่ม ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 วิฑูล ตลอดไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 นัทกานต์ สุกก่ำ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 พีระพวษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:53 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:46 ธนวัฒน์ เจริญพงษ์ Aminovital​ -​ nich​cycling​ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 16:16 จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 16:09 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 16:04 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 15:39 นิทัศน์ สัมพันธวงศ์ โนเนม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 15:47 ปรีชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 15:26 สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 08:45 พีระยศ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 08:45 พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธณะ Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 08:45 รักคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 14:59 ชัยณรงค์ฤทธิ์ คำก๋อง Gemburi 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 08:45 แทนคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 14:59 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 14:48 อาลี มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 14:27 Rita Fast AminoVital -​ Nich Cycling​ Team​ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 14:27 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVital​ -​ Nich Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 13:14 มฤคินทร์ ธนะสูตร bank bike 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 13:33 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Singhabikenet 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 08:26 Tanyarat Budtakun KitchenQueens.CyclingTeam 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 13:17 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Singhabikenet 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 13:16 ศรัทธาโชติ นุชศิริ Singchbikenet 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 13:10 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Singhabikenet 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 12:34 ศรัทธาโชติ นุชศิริ Singchbikenet 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 12:45 พีรพัฒน์ ยาหอม Singha bike net 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 12:54 ภควัต อินทร์กูล SinghaBikenet 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 12:22 พงษ์ศักดิ์ เพชรส่ง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 12:24 วารี ยัญญะจันทร์ team25บวก มุกดาหาร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 12:24 กฤษณ หลาบเงิน ชมรมจักรยานนครพนม 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 11:44 สุรศักดิ์ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 11:31 สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 11:11 วรมินทร์ คูณทวี TCC PEA.BC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 13:14 Peter Pouly TCP 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 13:14 Kulacha Chairin BG Cycling Team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 08:39 ภูริช รอดวิลัย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 08:34 สุรนาท คงสุข ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 08:29 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 08:23 วิศวกร แก้วทอง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 08:17 นพชัย กล้าหาญ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 08:08 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 08:03 เจษฏา จันทร์เหลือง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 07:56 ปฐมภพ พลอาจทัน ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 07:48 สัจจกุล เสียงล้ำ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 07:41 ธนาวุฒิ สนิกวาที ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 07:35 ศุภัทร ธิรวณิชนันท์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
รอการชำระเงิน
29 มิ.ย. 2564 07:29 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
29 มิ.ย. 2564 07:22 พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 21:41 มณฑล ปรางกุล ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 22:00 กฤษณะ แก้วประภา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 22:00 สุริยา ไพศาล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 22:00 ธิปนที ออนศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 21:43 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 21:14 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 21:43 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 21:14 วิชญะ เรื่องหล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 21:14 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 21:41 จรัสพงศ์ นิวันติ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 21:27 นรุตม์ชัย ข้อยุ่น ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 21:32 พงษ์สิน พลกล้า ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์วัดงน้อย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 21:14 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 21:14 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 21:14 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 21:14 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 21:14 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 20:26 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 20:26 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 20:26 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 20:26 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 20:36 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 20:26 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีนไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 20:10 ณัฐพล จำขาติ Pumbike specialized lopburi กองทัพบก 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 20:10 ณัฐพบ จำชาติ Pumbike specialized lopburi กองทัพบก 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 20:16 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 19:55 สุชาติ ลภพันธ์ทอง โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 19:19 Kritdithat Ketya Trinx OKO กรุงเทพ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 19:19 Kritdithat Ketya TrinxOKO กรุงเทพ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 17:44 พลฉัตร นาคทองคำ Kaze custom factory team ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 09:33 รัฐภูมิ ธุมาสิงห์ ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 09:33 กมลา หันไชยเนาว์ ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 09:33 รพีภัทร ธุมาสิงห์ ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 16:07 ปิยาวัฒน์ น้อยนาง โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 16:07 สิริชัย พิศมัย โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 16:10 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 15:08 Adisak Tailangkha ราชนาวี spw 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 12:34 ฉลอง ปานผ่อง ราชนาวี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 14:51 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
23 มิ.ย. 2564 15:14 เล็ก พลอยชาติตระกูล Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 ยุพิน พลอยชาติตระกูล Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 ศุภโชค แก้วสุยะ Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 ติณพัตน์ เมืองเดช Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 วรรณา พลอยชาติตระกูล Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 11:27 อำพล สายรัตน์ ตำรวจภูธรภาค4 ชมรมจักรยานมุกดาหาร25+ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 ปุณทวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 13:07 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
รอการชำระเงิน
23 มิ.ย. 2564 15:14 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 ปองเทพ สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 นพคุณ เมืองเดช Gemburi 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 พชร สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 12:49 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
23 มิ.ย. 2564 15:14 ศุภโชค แก้วสุยะ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 ติณพัตน์ เมืองเดช Gemburi 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 15:14 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 12:01 พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 10:24 ธนัญญา ใจช่วง อำนาจเจริญ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 มิ.ย. 2564 18:55 สมรัก หมอประกอบ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 09:22 ภูวดล โคตพรม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 09:15 พิชัย ศรีชะตา ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 09:33 สามารถ ธุมาสิงห์ ชมรมจักรยานอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 มิ.ย. 2564 09:22 จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
28 มิ.ย. 2564 08:42 ปกรณ์เกียรติ คูณทวี TCC PEA.BC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 22:04 โอกาส บัวลอย ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
รอการชำระเงิน
27 มิ.ย. 2564 20:04 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
27 มิ.ย. 2564 19:28 เจริญวิทย์ แซ่ย่อง team25บวก มุกดาหาร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 20:05 จตุภูมิ เลขวัต Bike Zone 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
27 มิ.ย. 2564 16:12 ธรรมธร รุ่งเรืองวชิร Singhabikenet 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 มิ.ย. 2564 14:47 ภาณุวัฒน์ คำปาน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 19:52 ศุภชัย ยกย่อง ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 19:52 ปฐมพงศ์ นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 18:26 ธนวัฒน์​ ภู่พงษ์​ ชมรมจักรยานเกียรตินาคินภัทร 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 19:52 สายันต์ จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 19:52 ภาค กุลมาโนชวงศ์ ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 19:52 พศิน นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 19:52 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 15:15 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
รอการชำระเงิน
26 มิ.ย. 2564 15:08 กนกนนท์ รุ่งเรือง 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 14:34 วณวัฒน์ คล้ายทอง Grantthornton-bikezone 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 14:24 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton bikezone 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 10:44 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 14:00 นันทกร นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
27 มิ.ย. 2564 13:48 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
27 มิ.ย. 2564 10:44 ไอยารินทร์ ไกรญาติ E-N-K-K-U 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 13:43 อนุพงษ์ ใยบัวทอง ชมรมกีีฬาจักรยานจังหวัดระนอง หลาวเหลียงไรเดอร์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 10:44 เอก อินทรโฆษิต E-N-K-K-U 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 มิ.ย. 2564 16:03 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
26 มิ.ย. 2564 16:03 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
26 มิ.ย. 2564 16:03 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ด อบจ ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2564 12:58 มานัส จิตรเหลื่อม นาคู 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 มิ.ย. 2564 10:18 ธนัญญา ใจช่วง สมาคมจักอำนาจเจริญ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
27 มิ.ย. 2564 07:56 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
26 มิ.ย. 2564 20:39 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 15:41 บุษรินทร์ หะหมาน Walailak University 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
26 มิ.ย. 2564 14:09 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
26 มิ.ย. 2564 14:02 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
26 มิ.ย. 2564 13:06 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
26 มิ.ย. 2564 13:06 นันทใจ นนทะแก้ว 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
26 มิ.ย. 2564 13:01 นันทใจ นนทะแก้ว 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
26 มิ.ย. 2564 12:40 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
26 มิ.ย. 2564 06:11 เดชเผชิญ อั่วกลาง กองทัพภาที่2 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
26 มิ.ย. 2564 09:16 เกียรติศักดิ์ พรมนารี TCP 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 21:04 กานต์ชน อ่ำกำเนิด K Cycling Club โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 20:38 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
25 มิ.ย. 2564 20:22 วัชรากร บัวธรา คลินิกทันตกรรมหมอว่าน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 18:19 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
25 มิ.ย. 2564 18:10 วิศณุ กลอนผา 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
25 มิ.ย. 2564 18:01 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
25 มิ.ย. 2564 17:42 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
25 มิ.ย. 2564 17:03 นริศ คชพันธ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 16:39 พงศธร วรเนตร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 16:04 ปณิธาน นิลแจ้ง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 15:48 พีรวิชญ์ สุโพเคน ชมรมจักรยานนครพนม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 13:31 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 13:20 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 12:26 สุภาทินี โสบุญ A-bike นครศรีธรรมราช 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 12:26 วีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike นครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 12:26 สันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike นครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 12:26 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 12:26 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 มิ.ย. 2564 12:26 กมลรดา ขาวปลอด A-bike Design 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 จิรพล เพชรานนท์ AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 ชินธิป บุญโชคหิรัญเมธา AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 กุลพร เจริญสุข Venn Cycling 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 Lucien Kirch AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 ธิติบดี แสงศิริบังอร AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.พะเยา) 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 พิเชษฐ์ พึ่งแรง AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 Shane Russell Goodhew AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 Joel Wayne Burner AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 Oleg Fast AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์) 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 20:39 ศุภกิตติ์ วิมาละ AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 14:23 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 10:52 Kritdithat Ketya 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 มิ.ย. 2564 20:25 พชรพล พิมพ์แก้ว 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 มิ.ย. 2564 13:09 พัณณ์ชิตา ฤทธาพรม Maenam Bike Samui 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 13:09 คณพศ อัปมระกัง Maenam Bike Samui 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 12:51 ปรียาภัทร์ วงศ์วัฒนไพบูลย์ . 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 12:45 สอาด ปัญญาวัน Singha Samui mtb 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 12:45 ดารุณี ปัญญาวัน Singha Samui Mtb 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 11:46 ดรัณ ปัญญาวัน Singha Samui MTB Racing Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 11:46 อภิวัฒน์ อัปมระกัง Maenam Bike Samui 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 09:56 ธนศักดิ์ ธารชัย กองทัพภาคที่4 คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 09:36 สมชาย ชมชื่น Skyrider 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
รอการชำระเงิน
24 มิ.ย. 2564 09:29 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 08:51 เบญจวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 มิ.ย. 2564 08:51 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Woodland Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 11:00 เสาวลักษณ์ พระพรหม Buriram Bike Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 13:01 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 21:13 วัชรชัย เทียนชัย การบินไทย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 10:13 ณัฐวุฒิ ศรีสารคาม ราชนาวี-กิจวารี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
รอการชำระเงิน
23 มิ.ย. 2564 18:20 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM Cavaly Center 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 18:46 วินทกร สุขประสาท โรงเรียนมารีปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 18:46 เสาวรส สุขประสาท แบต. ปราจีนบุรีสมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 18:46 กีรติ สุขประสาท Kaze custom factory 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 18:26 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ PROBIKE x EN-KKU 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 11:42 Muhammadhanafee Kueji Fisherman friend Suratthani 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
23 มิ.ย. 2564 10:48 Sean Campbell TCP 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 11:02 กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชแมนเฟรนด์สุราษร์-ยะลา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
23 มิ.ย. 2564 10:48 อาริยา ชาญพิพัฒน์กุล Kitchen Queens 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 มิ.ย. 2564 10:49 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 09:04 รัชณายงค์ ฉุยอุดม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
23 มิ.ย. 2564 10:06 GEORGIOS ZAFEIROPOULOS AEOLOS 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 12:22 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 มิ.ย. 2564 13:09 ปรียาภรณ์ ธิพรมมา PRAVECH RACING TEAM 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
22 มิ.ย. 2564 11:53 กษิติ นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
22 มิ.ย. 2564 11:54 กษิดิ์เดช นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 23:00 รวิสุต ณ สมาน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 23:00 สุคนธ์ ยืนชนม์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 23:00 คณิศร ยืนชนม์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
รอการชำระเงิน
22 มิ.ย. 2564 09:57 ไตรสิทธิ์ จีนอนันต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2564 15:19 นเรศ อนุตตรียพงศ์ SAKAEO BIKE TEAM 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 22:14 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ฮินดูไบค์ทริปเปิ้ลเอส 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 22:03 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 21:37 พีรภัทร บุญใส่ Fishermanfriends Chiangmai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 21:37 ณธรรศ นาคมณี Fishermanfriends Chiangmai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 21:37 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 20:33 ปุรเชษฐ์ ลุงไธสง Chaipanitracingteam 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2564 19:47 ศักดา โค้วนิเส็ง 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2564 15:19 อังคนา อนุตตรียพงศ์ SAKAEO BIKE TEAM 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 15:19 วิรัชต์ คู่คิด SAKAEO BIKE TEAM 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 15:59 รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ Fisherman Ferinds Chiang mai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 14:42 อิสริยา ชั้นผั้น 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 14:42 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman Freind Chiang mai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2564 12:37 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodland cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 13:37 ณัฐวุฒิ ประทิพย์เนตร จีไบค์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2564 10:49 จริญญา สืบจากถิ่น Samui MTB Bangkok Airways and Walailak University 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2564 10:50 อุกฤช สุขประสาท ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2564 10:50 นิพนธ์ สุขประสาท 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2564 09:51 อภิสิทธิ์ สุระขัน อบต.ปราจีนบุรี / สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2564 09:51 จริยา สาระยิง อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2564 09:51 ปวัญรัตน์ เพชรลือ อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 11:00 เมธี โปรยโคกสูง Buriram Bike Club 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 21:54 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
รอการชำระเงิน
20 มิ.ย. 2564 21:54 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
20 มิ.ย. 2564 21:49 วงศกร โนนน้อย LCC Samutsongkhram Cycling Club 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
20 มิ.ย. 2564 17:39 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 14:25 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 14:25 กีรติ เชียงสวน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 14:25 กฤชกร หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 14:25 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 14:25 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 14:25 ธนกฤต หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 14:25 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 14:25 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 14:25 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2564 16:10 อภิสิทธิ์ สาขามุละ Wartichaphum 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2564 09:29 นาตาลี ปัญญาวัน BG Culyling team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2564 20:14 มานพ สืบจากถิ่น Samui Mtb Bangkok Airways 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 21:01 อภิชยา หันทยุง SUBARU SAKAEO 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 21:10 อัทยาพร อนุวงษ์สังข์ ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 20:48 วรุตม์ แปะกระโทก ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2564 20:48 อัทสรณ์ พันธ์สอาด ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2564 20:48 สราวุฒิ สิริรณชัย KAZE FACTORY 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2564 20:15 ีศิริรักษ์ ศิริผล Woodland Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 19:28 ปุญญกาญจน์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2564 19:28 ธนณคร สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2564 19:28 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2564 19:28 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2564 18:38 วรพงษ์ เมืองสุข 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 18:12 เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 14:16 พักตร์พิมล ชาวลี้แสน Samui MTB Bangkok Airways 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 14:16 วายุ บุญสิทธิ์ Samui MTB Bangkok Airways 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 14:16 รัฐกูร เมืองแก้ว Samui MTB Bangkok Airways 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 13:58 ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 13:58 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 13:58 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2564 14:30 เอกพล แย้มทับ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2564 12:00 พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 12:33 มงคล ฟากวิลัย จักรยานสิงห์บุรี Trinx chaoyang oko 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2564 22:53 สรายุทธ กอบุญช่วย 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 21:47 อรวรรณ หมื่นทุม Trinx Singburi 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 21:32 ขวัญตา ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 21:25 วินัย ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 21:17 เกริกเกียรติ ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 20:55 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 20:43 ณัฐชนน ใจดี ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 11:22 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 17:33 ธรรมสรณ์ วิศรุตศิลป์ Z-coaching Phuket 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 17:14 ธนดล วิศรุตศิลป์ Z-coaching Phuket 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 15:38 Fondoncontreras Eufrasio LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2564 15:09 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2564 15:09 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2564 15:09 ปพรรณพัชร วุฒิธรรมกิต LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2564 15:09 มนตรี ธีระทีป LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2564 15:09 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2564 12:16 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 12:16 สิริกร พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 12:16 ยูรายุ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 12:16 วิโรจน์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 19:45 ราเชษฐ สุขสงวน GEEBIKE SURIN 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 19:45 กิตติภูมิ สอนกล้า GEEBIKE SURIN 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 19:45 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 19:45 วิเชียรศักดิ์ มรรคธนัท GEEBIKE SURIN 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 19:45 สันติกร สมนึก Geebike Surin 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 11:00 เสกสรร อมรวุฒิกรณ์ ภูพานไบค์ คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 13:48 สุวิท อุดรวงค์ ทีม MHB มุกดาหาร 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2564 10:05 วงศกร บูรณพงศ์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 19:06 จักริน ขาวสีจาน ภูพานไบค์ คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2564 16:05 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 22:10 อนวัช เเซ่ลิ่ม บีชบอย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 22:38 อนุพงศ เจริญรัตน์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 21:54 รวิสุต ณ สมาน Marathiwat MTB 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 21:54 สุคนธ์ ยืนชนม์ Marathiwat MTB 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 21:54 คณิศร ยืนชนม์ Marathiwat MTB 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 22:08 ภาณุวัฒน์ คำปาน 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 21:49 ประเสริฐ ชิตมาตย์ บีชบอย ภูเก็ต 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 21:40 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ บีชบอย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 21:29 สิรวิชญ์ วัยวุฒิ ฺBeachBoyPhuket 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 10:48 กวิสรา อ่ำกำเนิด K Cycling Club โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 19:50 วาสนา ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 16:23 ศักดิ์สิทธิ์ เขาวงศ์ กรมทหารราบที่3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 16:23 อนันตชัย ภูมิชนะกิจ กรมทหารราบที่3 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 16:23 ขจรศักดิ์ สิงห์งอย ชมรมกรมทหารราบที่3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 15:58 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ร.ร.เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 18:50 Panita Panalak Roojai.com Cycling Team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 18:15 Pornthep Phosuwan Roojai.com Cycling Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 18:15 Konstantin Fast Roojai.com Cycling Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 18:15 Hayden Campbell Roojai.com Development Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 18:15 Hayden Cocksedge Roojai.com Development Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 18:15 Terdkait Banjongcheep Roojai.com Development Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 18:15 Kumut Limwattanachai Roojai.com Cycling Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 18:15 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai.com Cycling Team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 18:15 Tanaphon Seanumnuyphon Roojai.com Cycling Team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 16:38 ทัศนะ นิลวาศ Vince Hotel 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 14:33 พรรณิภา ณรงค์ชัย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 14:33 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 14:33 ชัยณรงค์ สีทอง PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 14:33 ศุภกฤต แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 14:33 พงศ์พีระ พงศ์อายุกุล 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 15:13 นายเควิน อเล็กซานเดอร์ เบาค์ eastzone bike 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 14:33 ชนาธิป ไพรเลิศ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 14:33 มาลัย นันทปัญจพร PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 14:33 เสวก สุขประเสริฐ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 14:33 ขุนแผน ตุ้มทองคำ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 14:33 สุรัตน์ นันทปัญจพร PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 14:53 โชติ ธรรมาจักร์กุล Trihub 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 14:18 ธนากร มั่นยืน Trihub Thailand 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 12:53 ธนชิต วงศ์บาตร TBC & ภูพานไบค์ By คิงส์เฟอร์นิเจอร์ สกลนคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 13:33 ณัชกฤช ศิริสาร Mukbike 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 11:17 คมกฤช สมศรี PRAVECH RACING TEAM 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 12:34 ฉลอง ปานผ่อง ราชนาวี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 10:10 ปรเมศวร์ ชุมพล THUGLIFECYCLING 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 11:58 ไชยณรงค์ หอมประไพ pump track sakeao 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2564 20:39 วัชรนนท์ อินผล 25+ cycling team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 11:50 พชร หอมประไพ pump track sakeao 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 11:21 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 11:40 จีระพล ดวงวิเชียร pump track sakeao 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 11:32 รัฐพล ดวงวิเชียร pump track sakeao 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 11:27 สุรเกียรติ บุญโสม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 11:09 สุกฤตา คำส่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 11:10 เสรี มณีโชติ Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2564 18:09 พงศ์พัฒน์ โพธิ์ศรี สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 10:26 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 10:31 กสิณวัชร์ หมื่นแสน PLM 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 10:25 จิรพัชร์ เเข่งขันดี Air force junior/เลียบคลอง13ไบค์เลน 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 10:13 ฤทธิไกร ทองนาค AIR FORCE JUNIDA 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 09:39 สมศักดิ์ สกุลแตร MHP cycling prachinburu 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 09:59 ปรีชา สุนทรารักษ์ team25บวก มุกดาหาร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 09:39 ธนภัทร สกุลแตร MHP cycling prachinburu/air force junior 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2564 09:58 นงลักษณ์ พี่จก 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 09:43 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยลพบุรี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2564 08:07 เมธี โปรยโคกสูง Buriram Bike Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2564 20:16 สุวัฒน์ จินดามณีมาศ รพ.มุกดาหาร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2564 18:09 ธนกร พัฒนกิจสิริ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2564 17:41 วรพจน์ พระภายไชย ชมรมจักรยานไปรษณีย์ไทย 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2564 17:39 พิชิต ทรงเกียรติศักดิ์ Phuphan Bike 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
แจ้งชำระเงินแล้ว