วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร จังหวัด ประเภท สถานะ EXP
14 ม.ค. 2562 ธนายุต พาหวล จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์โกกิ นครปฐม ยุวชนชาย ยังไม่ออกบัตร Expired
14 ม.ค. 2562 ธีรชาติ บุญหวาน - ศรีสะเกษ เยาวชนชาย ยังไม่ออกบัตร Expired
14 ม.ค. 2562 ยุทธภูมิ อคุสุวรรณ การบินไทย กรุงเทพมหานคร Master ยังไม่ออกบัตร Expired
13 ม.ค. 2562 จงใจ สมานพันธ์ชัย Woodland Cycling กรุงเทพมหานคร ประชาชนหญิง ยังไม่ออกบัตร Expired
13 ม.ค. 2562 ติณพัตน์ เมืองเดช Kcyclingclub มุกดาหาร ยุวชนชาย ยังไม่ออกบัตร Expired
13 ม.ค. 2562 เชนย่า คุดเดรียฟเซฟ Woodland Cycling สกลนคร ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Expired
12 ม.ค. 2562 จักรกฤษณ์ ทองอ่อน CFL thailand กาญจนบุรี Master ยังไม่ออกบัตร Expired
12 ม.ค. 2562 ดวงกมล ทองมี CFL thailand ชนะชัยทีม ระยอง ประชาชนหญิง ยังไม่ออกบัตร Expired
12 ม.ค. 2562 พรชัย เพียงตน อยู่ดีไซเคิลฮันเดรดพลัส อุบลราชธานี ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Expired
11 ม.ค. 2562 คมกฤช เพิ่มทอง เทศบาลทองผาภูมิ ราชบุรี ยังไม่ออกบัตร Expired
11 ม.ค. 2562 พงษ์พันธ์ เฟื่องอักษร บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร 30-39 ปีชาย ยังไม่ออกบัตร Expired
10 ม.ค. 2562 อภิชยา ชาญพิพัฒน์กุล MRP กรุงเทพมหานคร ประชาชนหญิง ยังไม่ออกบัตร Expired
9 ม.ค. 2562 ไมเคิล ยัง Citi-Thaioil กรุงเทพมหานคร ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Expired
8 ม.ค. 2562 ทิฆัมพร บัวจีน - ลำพูน อายุไม่เกิน 23 ปีชาย ยังไม่ออกบัตร Expired
8 ม.ค. 2562 ไพศาล สุขศิรื ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Expired