SVG อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชน ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB รองรับไฟล์ .jpg, .png
SVG อัพโหลดรูปภาพ (1 นิ้ว) ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB รองรับไฟล์ .jpg, .png
 
 
 
THAI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ
  • ตำแหน่ง คือ 1. เจ้าหน้าที่ทีม 2. นักกีฬา
  • หน้าที่ เช่น ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ช่าง และ อื่น ๆ สำหรับผู้ที่จะสมัครในหน้าที่ผู้ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมของ UCI โดยจัดขึ้น โดยสมาคม *สำหรับผู้ที่ใส่ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ทีมให้ใส่หน้าที่ในทีมลงไปด้วย
ระเบียบการขออนุญาต