พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารฯ จำนวน 8 คน  น้อมเกล้าฯ ถวายจักรยาน จำนวน 2 คัน พร้อมด้วยพระมาลานิรภัย และฉลองพระบาท เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต