ทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0
หัวข้อ ปีงบประมาณ Level
การอบรมผู้ตัดสิน (ลู่) กีฬาจักรยาน พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 2564 1 ดาวน์โหลด
รูป ชื่อ-นามสกุล หน้าที่/ประเภท ระดับ จังหวัด
นายอภินันท์ นายอภินันท์ ประเสริฐแสง ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายรวีนท์ นายรวีนท์ สท้านพล ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายเอกชัย นายเอกชัย กองทอง ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายจรูญ นายจรูญ ณ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายธวัช นายธวัช คำดี ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายภาณุเดช นายภาณุเดช แดงสดใส ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายภักดี นายภักดี กังสดาลไพรัตน์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายเกียรติศักดิ์ นายเกียรติศักดิ์ โตแสง ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
สิบเอกหญิงสุนิสา สิบเอกหญิงสุนิสา ศรีมันตะ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นางสาวเพชรดา นางสาวเพชรดา เหมโลหะ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นางสาวสมนึก นางสาวสมนึก ทับทิม ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
สิบเอกธนพล สิบเอกธนพล เอี่ยมบุญก่อ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
พันตำรวจโทจิราศักดิ์ พันตำรวจโทจิราศักดิ์ นนทะแก้ว ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายโชติ นายโชติ สันดุษิต ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นางส่งเสริม นางส่งเสริม จารุเพ็ง ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล