๒๒. พระราชกรณียกิจด้านกีฬา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะ ผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เอง อาทิ พระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬาเยาวชน แห่งชาติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาไทยผู้นำความสำเร็จ นำเกียรติยศมาสู่ ประเทศชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รับพระราชทานพร และทรงแสดงความชื่นชมยินดีที่นำความสำเร็จ นำเกียรติยศมาสู่ ตนเอง สู่วงศ์ตระกูล และประเทศชาติ

พระองค์ทรงเป็นประธานในกิจกรรม Bike for Mom ปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และกิจกรรม Bike For Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย

๔๖. แนวพระราชดำริสำคัญเรื่องวินัยและสุขภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องระเบียบวินัยมาก ด้วยทรงเห็นว่า การมีวินัยเป็นพื้นฐานที่สะท้อนถึงสังคมและประเทศชาติ จึงต้องมีการ ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก และต่อยอดสร้างระเบียบให้ยั่งยืน ตัวอย่าง เช่น จัดที่พักพิงให้คนเร่ร่อน ตลอดจนสร้างเลนจักรยานสำหรับผู้ปั่นจักรยานเพื่อความปลอดภัย และปลูกฝังวินัย จราจรตั้งแต่เด็ก

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงตระหนักดีว่าการออกกำลังกายเป็นพื้นฐาน สำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น จึงทรงเป็นต้นแบบรณรงค์ให้คนไทยหันมา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังสร้างวินัยและความสามัคคี โดยทรงนำกิจกรรม ปั่นจักรยานทั่วประเทศ สร้างเลนสำหรับปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยหันมา ออกกำลังกายมากขึ้น

นับเป็นสายธารแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุข ของประชาชนอย่างแท้จริง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๖๓. กิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่” และ “ปั่นเพื่อพ่อ"

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่” และ “ปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยทรงมีพระราชปณิธานถวายความจงรักภักดี และทรง เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเป็นแขกของพระองค์ร่วมปั่นจักรยานอย่างพร้อมเพรียงกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรวมดวงใจของชาวไทยในการสร้าง ความรักสามัคคี และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทรงมีพระราชกระแสขอบใจพสกนิกร ความว่า "ขอขอบใจท่านทั้งหลาย ด้วยความปลาบปลื้มและซาบซึ้งยิ่งนัก การที่ทุกท่าน ได้สำแดงความสามัคคีและน้ำใจ ตลอดจนความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุขและ ชาติบ้านเมืองนั้น เป็นนิมิตหมายที่ประเสริฐ ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทุกคน จะเจริญก้าวหน้า เป็นบ้านที่ร่มเย็นและมั่นคง ก็ด้วยความรักและสามัคคีของคนในชาติ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม งานนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าคนไทย “ทำได้”

ขอขอบคุณ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้ผลิตบทความ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗