ทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0
หัวข้อ ปีงบประมาณ Level
การอบรม MECHANICS กีฬาจักรยาน UCI LEVEL 1 ปีงบประมาณ 2564 2564 1 ดาวน์โหลด
การอบรมผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา) กีฬาจักรยาน พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 2564 1 ดาวน์โหลด
รูป ชื่อ-นามสกุล หน้าที่/ประเภท ระดับ จังหวัด
นายเสรี นายเสรี ธรรมพิทักษ์พงษ์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายทรงศักดิ์ นายทรงศักดิ์ ชมประโคน ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายอนุชิต นายอนุชิต กิจวานิชเสถียร ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายกฤษณะ นายกฤษณะ ฤกษ์ปรีดี ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายอนุพงษ์ นายอนุพงษ์ ใยบัวทอง ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายวีระ นายวีระ คล้ายมณีหาญ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายภัทรธรรม นายภัทรธรรม ภูธรารักษ์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายณิชพน นายณิชพน จันทร์ษุตะ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นางสาววรินทร นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายมนตรี นายมนตรี บุญเสน่ห์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายกองพล นายกองพล ศรีจันทร์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายสิทธิพงษ์ นายสิทธิพงษ์ บุญเกิด ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายเชนทร์ นายเชนทร์ คนชาน ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นางสาวรัตนาภรณ์ นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มชื่น ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายปูชิต นายปูชิต พุทธรัตนชาติ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล