poster image
Event

การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike Thailand Championships) สนามที่ 3 และ 4 ประจำปี 2566

21 - 22 ต.ค. 2566
ณ ภายในสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ
รับสมัคร 999 คน
การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike Thailand Championships) สนามที่ 3 และ 4 ประจำปี 2566
16

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

12

วันเสาร์

14

วันอาทิตย์

Age
ขาไถ-01

ป้ายขาไถ_66-01

ลงทะเบียน

ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 22 ต.ค. 2566 12:00